Muutoksia TEM:n ja STM:n hallinnonaloilla 1.1.2014 lukien

Työntekijälle mahdollisuus kolmen päivän palkalliseen ammatilliseen kehittämiseen

Työnantajan on  vuoden 2014 alusta alkaen mahdollista saada työntekijän koulutuksesta verovähennys tai muu taloudellinen kannuste. Taloudellinen kannuste koskee kolmea koulutuspäivää vuodessa työntekijää kohti. Koulutuksen täytyy kehittää työntekijän ammatillista osaamista tämän nykyisissä tai tulevissa työtehtävissä. Koulutus tapahtuu työaikana ja sen ajalta tulee maksaa palkkaa.
Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 20.12.2013

Pk-yritysten avustusjärjestelmä tehostuu 

Avustusjärjestelmä pienten ja keskisuurten yritysten kehittämiseen tehostuu. Tavoitteena on suunnata avustuksia entistä enemmän yritystoiminnan uudistamiseen ja parantaa yritysten kilpailukykyä. Samalla avustusjärjestelmää ja avustusten hallinnointia yksinkertaistetaan.
Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 30.12.2013

Työttömälle oikeus ansaita 300 euroa kuukaudessa ilman etuuden pienentymistä

Soviteltua työttömyyspäivärahaa saava työtön voi  vuoden 2014 alusta lähtien ansaita 300 euroa kuukaudessa ilman, että se pienentää hänen työttömyysetuuttaan. Kun tulot ylittävät 300 euroa, tuloista 50 prosenttia vähennetään työttömyyspäivärahasta. Työttömyysturvaan tulee myös muita muutoksia.
Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 19.12.2013
Työttömyyskassojen yhteisjärjestön TYJ:n tiedote 10.1.2014

Työttömyysturvan muutokset 1.1.2014 lukien

Työttömyysturvaan tuli vuoden 2014 alusta useita muutoksia, jotka koskevat muun muassa ansiosidonnaisen päivärahakauden pituutta, työssäoloehtoa ja ikääntyneen työntekijän nk. lisäpäiväoikeutta.
Sosiaali- ja terveysministeriön nettisivut

Ammatilliseen kuntoutukseen pääsy helpottuu, osasairauspäivärahakausi pitenee

Kansaneläkelaitoksen (Kela) ammatillisen kuntoutuksen myöntämisedellytyksiä muutetaan  vuoden 2014 alusta niin, että nykyistä useampi työikäinen, ja erityisesti nuori, pääsee varhaisemmassa vaiheessa ammatilliseen kuntoutukseen. Kuntoutusta myönnettäessä huomioidaan aikaisempaa laajemmin sairauden lisäksi myös muut ihmisen elämäntilanteeseen vaikuttavat asiat. Lisäksi osatyökykyisten työhön paluuta ja työssä jatkamista tuetaan pidentämällä osasairauspäivärahakautta nykyisestä enintään 72 päivästä 120 päivään.
Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 12.12.2013

Työkyvyttömyyseläkkeen voi jatkossa jättää lepäämään tilapäisen työn vuoksi

Työkyvyttömyyseläkkeen voi jatkossakin jättää työnteon vuoksi lepäämään vähintään kolmeksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksi vuodeksi. Lisäksi työkyvyttömyyseläkkeen voi jättää uudelleen lepäämään, kun se on ollut maksussa yhden kuukauden.
Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 12.12.2013

EU:n ulkopuolisista maista Suomeen töihin tuleville sosiaaliturvaoikeuksia

EU:n ulkopuolisista, niin kutsutuista kolmansista maista Suomeen työhön tulevilla ihmisillä on vuoden 2014 alusta oikeus asumisperusteisiin sosiaaliturvaetuuksiin Suomessa työskentelyn perusteella. Sosiaaliturvan piirin pääseminen edellyttää, että henkilö työskentelee Suomessa yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta. Muutoksen arvioidaan koskevan noin 1 500 henkilöä vuosittain.
Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 30.12.2013

EU:n ulkopuolisista maista Suomeen töihin tuleville oikeus työttömyyspäivärahaan

EU:n ulkopuolisista, nk. kolmansista maista Suomeen työhön tulevat ihmiset ovat vuoden 2014 alusta oikeutettuja työttömyyspäivärahaan, jos he täyttävät kaikki suomalaisen työttömyyspäivärahan saamisen edellytykset. Työttömyyspäivärahan saaminen edellyttää, että henkilö on ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi ja on ollut töissä vähintään kuusi kuukautta ennen työttömäksi jäämistään. Käytännössä muutos koskee enintään joitakin satoja henkilöitä vuosittain.
Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 30.12.2013