Työryhmän esitys: Vuorotteluvapaan ehtoihin tiukennuksia

13.3.2014:
Vuorotteluvapaalle voisi jatkossa päästä 16 vuoden työhistorian jälkeen, eikä siltä voisi enää jäädä suoraan eläkkeelle. Myös vuorotteluvapaan sijaisen vaatimuksia tiukennettaisiin.

Vuorotteluvapaalle jäävälle asetettaisiin tällä hetkellä 60 vuoden yläikäraja. Ikäraja olisi sidottu työeläkelainsäädäntöön. Yläikäraja koskisi vuonna 1957 ja sen jälkeen syntyneitä.

Muun muassa näitä muutoksia vuorotteluvapaalakiin esittää työryhmä, joka luovutti työnsä työministeri Lauri Ihalaiselle 13.3.2014.  Hallituksen on tarkoitus antaa lakiesitys eduskunnalle vielä tänä keväänä.

Sijaisen ehtoihin muutoksia

Vuorotteluvapaan sijaiseksi palkattavalta edellytettäisiin vähintään 90 kalenteripäivän pituista työttömyyttä. Työttömyyden kesto laskettaisiin vuorotteluvapaan alkamista edeltäneen 14 kuukauden ajalta. 

Työttömyysehto ei koskisi alle 30-vuotiaita työttömiä työnhakijoita, joiden ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi. 

Yhden päivän työttömyys riittäisi myös, jos sijainen on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias. Tällä hetkellä laissa ei ole määritelty sijaisen työttömyyden vähimmäiskestoa.

− Minusta ehdotus on hyvä ja tasapainoinen. Vuorotteluvapaalle jäämisen ehdot tiukentuvat, mutta samalla ehdotuksella vahvistetaan vuorotteluvapaajärjestelmän alkuperäistä ideaa eli edistetään työssä jaksamista ja parannetaan sijaisen työllistymisedellytyksiä. Esitys myös tukee hallituksen toimia nuorten ja ikääntyvien työllistymiseksi, työministeri Lauri Ihalainen toteaa.

Vuorottelukorvaus pysyy ennallaan

Vuorotteluvapaan kesto nousisi 100−360 kalenteripäivään. Vapaan saa käyttää, miten haluaa. Tulevaisuudessakin uudelle vuorotteluvapaalle voi jäädä oltuaan viisi vuotta töissä.

Vuorotteluvapaasta maksettava korvaus säilyisi ennallaan. Tällä hetkellä vuorotteluvapaalle pääsee 10 vuoden työkokemuksen jälkeen. Vuorottelukorvauksen suuruus on työhistorian pituudesta riippuen joko 70 prosenttia tai 80 prosenttia siitä työttömyyspäivärahasta, johon henkilöllä olisi oikeus työttömäksi jäädessään.

Hallitus esitti vuorotteluvapaalain uudistamista elokuussa 2013 sovitussa rakennepoliittisessa ohjelmassa. Työ- ja elinkeinoministeriön johtamassa kolmikantaisessa työryhmässä ovat edustettuina työnantaja- ja työntekijäosapuolet.