Palkkatukeen, työkokeiluun ja asiointiin TE-toimistossa muutoksia kesäkuun alusta

23.5.2014

Irtisanomisten, lomautusten ja osa-aikaisten työsuhteiden vaikutus palkkatuen myöntämiseen ja työkokeilun järjestämiseen täsmentyy. Myös työnhakijan asiointiin työ- ja elinkeinotoimistossa tulee muutoksia. Lakimuutokset tulevat voimaan 1.6.2014. 

Muutokset palkkatuessa ja työkokeilussa

Palkkatuen myöntämisessä tai työkokeilun järjestämisessä edellytetään jatkossa entistä tarkemmin, että työnantaja hoitaa työsopimuslain mukaisen velvollisuutensa tarjota työtä  työntekijöilleen, jotka on irtisanottu, lomautettu tai jotka ovat osa-aikaisia. Työtä tulee tarjota ennen palkkatukihakemuksen jättämistä tai työkokeilusopimuksen tekemistä. 

Palkkatuki voidaan myöntää tai työkokeilu järjestää myös silloin, jos työnantajalla ei ole velvollisuutta tarjota työtä työntekijöilleen siksi, että velvollisuus on poistettu tai sitä on rajoitettu työehtosopimuksessa.

Palkkatuen myöntäminen edellyttää lisäksi, että työnantaja on tarjonnut työtä tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanotuille työntekijöille, joiden irtisanomisaika on päättynyt palkkatuen hakemista edeltäneiden 12 kuukauden aikana.

Lakimuutoksen myötä palkkatukea voidaan maksaa myös tuntimäärältään alhaiseen työsuhteeseen. Tämä edellyttää, että TE-toimisto pitää palkkatukea osa-aikatyöhön tarkoituksenmukaisena ja että osa-aikatyö edistää henkilön mahdollisuuksia päästä työmarkkinoille. Tämä voi olla perusteltua esimerkiksi osatyökykyisten työllistymisen kannalta. 

Jatkossakin palkkatukea myönnetään pääsääntöisesti työsuhteisiin, joissa työaika on vähintään 85 prosenttia alan säännöllisestä työajasta.

Työnhakua ei tarvitse enää uusia

Kesäkuun alusta lukien työnhakijan ei enää tarvitse uusia työnhakuaan pitääkseen sen voimassa. 

Työnhaun uusimisen sijaan työnhaun voimassaolo edellyttää, että työnhakija asioi työ- ja elinkeinotoimiston kanssa sovittuna asiointipäivänä ja sovitulla tavalla. 

Työnhakijan ja työ- ja elinkeinotoimiston yhteydenpidon tarkoituksena on aina tarkistaa asiakkaan tilanne ja sopia tarpeen mukaisesta palvelusta.

Maahanmuuttajan korvauksessa muutos

Maahanmuuttajalle, joka osallistuu maahanmuuttajan alkukartoitukseen, voidaan jatkossa korvata osallistumisesta aiheutuvat matka- ja yöpymiskustannukset.

Tarkemmat tiedot:
Lakimuutos (pdf)