Työnantajat pitävät TE-toimistoa tärkeänä rekrytointikanavana

Työnantajat hankkivat työvoimaa yleisimmin suorien henkilöyhteyksien, työ- ja elinkeinotoimiston sekä omien Internet-sivujen kautta. TE-toimistoa käytti toimipaikan ulkopuolelta tapahtuvassa työvoiman hankinnassa 46 % toimipaikoista vuonna 2013. Se on edelleen toimipaikkojen mielestä merkityksellisin työpaikan täyttöön vaikuttava kanava.

Yleisintä työvoiman haku oli terveydenhuollossa ja sosiaalialalla sekä julkisissa palveluissa ja koulutuksessa kuten edellisinäkin vuosina. Suhteellisesti harvimmin työvoimaa haettiin vuonna 2013 maa- ja metsätalouden, kuljetuksen ja varastoinnin sekä rakennusalan toimipaikkoihin.

Työvoimapulaa sote-alalla

28 prosenttia työnantajista oli kokenut ongelmia työpaikkojen täyttämisessä vuonna 2013. Ongelmien syyt liittyvät usein työnhakijoiden osaamiseen, mutta myös työpaikkaan ja työnhakijoiden henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyviä syitä raportoitiin melko usein.

Rekrytointiongelmat olivat vuonna 2013 yleisimpiä terveydenhuolto- ja sosiaalialalla, kuljetuksessa ja varastoinnissa sekä rakentamisessa. Neljä kymmenestä rekrytointiongelmien kärkiammatista on sosiaali- ja terveydenhuollon alan ammatteja. Harvinaisimpia rekrytointiongelmat olivat puolestaan kaupassa, maa- ja metsätaloudessa ja muissa palveluissa.

Henkilöstön lisäämistä seuraavan 12 kuukauden aikana suunnittelee hieman suurempi osuus työnantajista kuin vähentämistä. Lisäyssuunnitelmia on eniten informaatio- ja viestintäalan, rakentamisen, liike-elämän palvelun ja teollisuuden toimipaikoilla. Julkisten palvelujen ja koulutuksen toimipaikoilla on yleisimmin henkilöstön vähennyssuunnitelmia.

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisema analyysi käsittelee rekrytoinnin syitä, ongelmia ja hakukanavia. Otannan koko on 10 000 toimipaikkaa. Analyysi pohjautuu Tilastokeskuksen vuosittain toteuttamiin työnantajahaastatteluihin.