Palkkatuen uudistuksella tehostetaan työllistymistä

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen lakimuutoksista, joilla selkeytetään palkkatukijärjestelmää ja edistetään heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2015.

Hallituksen esityksessä virtaviivaistetaan palkkatuen saamisen ehtoja sekä parannetaan työnantajien ja työnhakijoiden yhdenvertaista kohtelua palkkatukipäätöstä tehtäessä.

Uudistuksen myötä palkkatukea maksettaisiin enemmän ja pitempään niille, joiden on vaikeinta saada töitä ilman tukea. Vamman tai sairauden perusteella myönnettävä tuki olisi aina puolet palkkauskustannuksista.

Vähintään vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleille 60 vuotta täyttäneille maksettaisiin pitkäkestoista, käytännössä pysyvää palkkatukea.

Palkkatuki on työnantajalle maksettava taloudellinen tuki, jota työnantaja voi saada palkatessaan työttömän, jolla on vaikeuksia saada työtä esimerkiksi puuttuvan osaamisen tai vamman tai sairauden vuoksi.

Uudistuksen yksi tavoite on houkutella yrityksiä nykyistä useammin palkkaamaan henkilöitä, jotka eivät työllisty ilman yhteiskunnan tukea.

Työntarjoamisvelvoitteeseen tarkennuksia

Palkkatuen uudistamisen yhteydessä hallitus esittää muutoksia työsopimuslakiin.

Voimassa oleva laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta velvoittaa kunnat työllistämään työttömät 57–59-vuotiaat työnhakijat, joilla työttömyyspäivärahan enimmäisaika on tullut täyteen ja joille ei ole löytynyt muuta työtä tai koulutusta.

Työsopimuslaki puolestaan edellyttää työnantajaa tarjoamaan työtä ensisijaisesti jo kunnan palveluksessa oleville mutta lomautetuille, irtisanotuille tai osa-aikaisille työntekijöille.

– Molemmat periaatteet ovat tärkeitä. Vaikeassa työllisyystilanteessa meidän tulee kaikin keinoin pitää huoli siitä, että mahdollisimman moni pysyy työn syrjässä kiinni. Toisaalta on selvää, ettei lainsäädäntö saa mahdollistaa vakituisen työvoiman korvaamista työllistämistoimien turvin, työministeri Lauri Ihalainen linjaa.

Hallitus esittää työsopimuslakiin muutosta, joka mahdollistaa työn tarjoamisvelvoitteista poikkeamisen tietyissä tarkasti rajatuissa tilanteissa.

Poikkeukset koskevat ainoastaan palkkatukeen oikeutetun, heikossa työmarkkina-asemassa olevan työllistämistä muuhun kuin elinkeinotoimintaan.

Työsopimuslain muutos on sovittu työmarkkinajärjestöjen kanssa määräaikaiseksi vuoden 2016 loppuun, jolloin sääntelyn toimivuutta arvioidaan kolmikantaisesti.