Palkkatuki uudistuu vuoden 2015 alusta

Palkkatuki uudistuu 1.1.2015 alkaen. Tavoitteena on, että työnantajien ja työnhakijoiden yhdenvertainen kohtelu paranee ja päätösten ennakoitavuus lisääntyy. Uudistuksella pyritään nopeuttamaan palkkatukihakemusten käsittelyä ja maksatusta.

Palkkatuen päiväkohtainen tuki muuttuu prosenttiperusteiseksi.

Uudistuksen jälkeen palkkatuen määrä ja enimmäiskesto määräytyvät tuella palkattavan henkilön työttömyyden keston perusteella, jos tuella palkattavan henkilön tuottavuus tarjotussa työssä on alentunut siksi, että ammatillisessa osaamisessa on puutteita.

Tuen määrä on sitä korkeampi ja kesto sitä pidempi, mitä kauemmin henkilö on ollut työtön ennen palkkatuen myöntämistä.

Palkkatuki voi määräytyä myös tuella palkattavan henkilön vamman tai sairauden perusteella, jos ne olennaisesti ja pysyväisluonteisesti alentavat tuottavuutta tarjolla olevassa tehtävässä.

Palkkatuen määrä ja enimmäiskesto määräytyvät seuraavasti:

  • Jos tuella palkattava on ollut työtön alle 12 kuukautta, palkkatukea myönnetään 30 prosenttia palkkauskustannuksista enintään kuuden kuukauden ajan.
  • Jos tuella palkattava on ollut työtön vähintään 12 kuukautta palkkatuen myöntämistä välittömästi edeltäneiden 14 kuukauden aikana, palkkatukea myönnetään 40 prosenttia palkkauskustannuksista enintään 12 kuukauden ajan.
  • Jos tuella palkattava on ollut työtön vähintään 24 kuukautta palkkatuen myöntämistä välittömästi edeltäneiden 28 kuukauden aikana, palkkatukea myönnetään 50 prosenttia palkkauskustannuksista enintään 12 kuukauden ajan, minkä jälkeen palkkatukea myönnetään 30 prosenttia palkkauskustannuksista enintään 12 kuukauden ajan.
  • Jos tuella palkattavan vamma tai sairaus alentaa tuottavuutta olennaisesti ja pysyvästi tai pysyväisluonteisesti tarjolla olevassa tehtävässä, palkkatukea myönnetään 50 prosenttia palkkauskustannuksista enintään 24 kuukaudeksi kerrallaan.

Määrässä ja enimmäiskestossa on muutamia poikkeuksia:

  • Alle 30-vuotiaan palkkaamiseen palkkatuki voidaan myöntää vuosina 2015 ja 2016 enintään 10 kuukaudeksi, vaikka tuella palkattava olisi ollut työtön alle 12 kuukautta.
  • Palkkatukea voidaan myöntää enintään 24 kuukaudeksi kerrallaan, jos tuella palkattava on täyttänyt 60 vuotta ja ollut yhtäjaksoisesti työtön vähintään 12 kuukautta välittömästi ennen palkkatuen myöntämistä.
    Palkkatuki voi käytännössä olla 60 vuotta täyttäneen, vähintään vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleen kohdalla pysyvä, koska palkkatuki voidaan myöntää uudestaan ilman tukijaksojen väliin jäävää työttömyyttä.

Työsopimuslakiin väliaikainen muutos

Työsopimuslain 13 luvun 6 §:ää muutetaan väliaikaisesti. Työn tarjoamisvelvollisuudesta on työsopimuslain mukaan oikeus poiketa tietyissä tilanteissa väliaikaisesti vuoden 2016 loppuun asti.

Kunta saa palkata työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluvan henkilön (laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta, 11 luku, 1 §) ilman, että lomautettuja ja osa-aikatyötä tekeviä koskeva työn tarjoamisvelvollisus tai irtisanottuja työntekijöitä koskeva takaisinottovelvollisuus sen estäisi.

Velvoitetyöllistettävän kanssa ei kuitenkaan saa sopia tehtävästä, josta kunta on lomauttanut työntekijänsä tai antanut työntekijälleen lomautusilmoituksen.

Yhdistyksellä ja säätiöllä ei ole velvollisuutta tarjota työtä lomautetulle, osa-aikatyötä tekevälle eikä takaisinottovelvollisuuden piiriin kuuluvalle irtisanotulle, kun yhdistys tai säätiö palkkaa vähintään 24 kuukautta palkkatuen myöntämistä edeltäneiden 28 kuukauden aikana työttömänä olleen henkilön muihin kuin elinkeinotoiminnaksi katsottaviin tehtäviin.

Kunta, kuntayhtymä, yhdistys tai säätiö voi lisäksi ottaa palkkatuettuun työsuhteeseen henkilön sellaisiin tehtäviin, joita ei muutoin tehdä työ- tai virkasuhteessa. Edellytyksenä on, että palkkatuettu työ järjestetään työpajassa tai vastaavassa valmennusyksikössä, jonka tavoitteena on parantaa henkilön valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työllistyä avoimille markkinoille. Tämä koskee myös työkokeilua.