Startpeng - ett stöd för en blivande företagare

Startpengen främjar ny företagsverksamhet och sysselsättningen. Den tryggar företagarens utkomst under den tid som det uppskattningsvis tar att starta och etablera företagsverksamhet – dock för högst 12 månader.

Du kan beviljas startpeng om  

  • du är arbetslös arbetssökande
  • inte är arbetslös men lämnar till exempel lönearbete, studier eller hemarbete för att bli företagare på heltid
  • du har företagandet som bisyssla och planerar att bli företagare på heltid.

TE-byrån beviljar startpeng efter att ha utrett om företagande är ett lämpligt sysselsättningsalternativ för sökanden.

Förutsättningar för beviljandet av stödet är bland annat

  • företagande på heltid
  • tillräckliga färdigheter för att bedriva ifrågavarande företagsverksamhet
  • möjlighet att bedriva fortlöpande lönsam företagsverksamhet
  • nödvändighet med tanke på utkomsten
  • inledande av företagsverksamhet först efter att stödet beviljats

Så här söker du startpeng

När du funderar på att grunda ett företag så var i god tid innan företagsverksamheten inleds i kontakt med den lokala arbets- och näringsbyrån som utreder dina möjligheter att få startpeng. Företagsverksamheten bör inte inledas innan arbets- och näringsbyrån fattat beslut om startpeng.

Sök startpeng via TE-byråns webbtjänst E-tjänster där du bl.a. redogör för företagets verksamhets- och finansieringsplan.

Logga in till E-tjänsterna

I fall du inte har en möjlighet att använda webbtjänsten E-tjänster kan du ansöka om startpeng med en blankett,

Ansökan om startpeng

Ansökan om utbetalning av startpeng

Ansökan om fortsatt startpeng

Startpeng består av en grunddel som är 32,40 euro per dag 2017.

TE-byrån beslutar om sökanden beviljas startpeng. I beslutet beaktas bland annat konkurrenssituationen mellan företagen i branschen och behovet av ny arbetskraft på orten.

Startpeng utbetalas en gång i månaden i efterskott, utgående från den ansökan om utbetalning som personen gjort. Ansökan om utbetalning ska tillhandahållas NTM-centralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (utvecklings- och förvaltningscentret) senast inom två månader från att perioden gått ut.

Utbildning för att komma i gång med företagsverksamhet

På TE-byrån får du information om utbildningar för personer som planerar att bli företagare. Du kan också flexibelt kombinera startpeng med företagarutbildning.

Du kan till exempel påbörja utbildningen medan du får startpeng. TE-byrån ordnar avgiftsfria kurser för nya företagare som arbetskraftsutbildning. Även Närings-, trafik- och miljöcentralen och många läroanstalter ordnar lämplig utbildning.

Tjänsten Mitt Företagsfinland på webben

Tjänsten Mitt Företagsfinland samlar de offentliga företagstjänsterna under en webbadress. Tjänsten innehåller information, verktyg, serviceregister och e-tjänster för både nystartade och redan verksamma företags behov. Du kan till exempel utarbeta din affärsplan med de verktyg som finns i Mitt Företagsfinland och utnyttja dessa uppgifter vid ansökan om startpeng.