Ansökningsprocessen för uppehållstillstånd för arbetstagare (TTOL)

Att inleda ansökan

Endast arbetstagaren kan inleda ansökan om uppehållstillstånd. Uppehållstillståndet kan ansökas elektroniskt från Enter Finland-tjänsten eller på en pappersansökan som lämnas till Finlands beskickning utomlands. Om arbetstagaren är i Finland kan ansökan lämnas till Migrationsverkets serviceställe. Om ansökan gjordes vid en elektronisk tjänst bör den sökande besöka Finlands beskickning eller Migrationsverkets serviceställe i Finland för att styrka sin identitet och visa originalbilagorna som bifogats till ansökan. Om man gjort ansökan om fortsatt uppehållstillstånd i Enter Finland-tjänsten, måste den sökande inte styrka sin identitet eller lämna sina fingeravtryck på servicestället om man använt stark elektronisk autentisering i ansökningen.

Mer information om tjänsten Enter Finland:

Enter Finland för arbetsgivare (på finska, pdf)

TE-byråns bilageblankett (TEM054) ska bifogas till ansökan om uppehållstillstånd för arbetstagare med arbetsgivarens underskrift och försäkran om att arbetsavtalet uppfyller utlänningslagens krav gällande arbetsförhållanden. Den bifogade TEM054-bilageblanketten finns i TE-byråns förfogande och måste inte lämnas in skiljt till TE-byrån. I TEM054-bilageblanketten anges de bilagor som oftast krävs i ansökan om uppehållstillstånd. Bifogande av bilagorna förkortar behandlingstiden av ansökan på TE-byrån.

Mer information on ifyllning av TEM054-blanketten:
Information om att fylla i TEM054-blankett (på finska, pdf)

Mer information gällande inlämning av andra bilagor:
Bilagor för uppehållstillstånd för arbetstagare (på finska, pdf)