RekryteringsUtbildning för företag

RekryteringsUtbildning är ett bra alternativ om du inte hittar kompetenta medarbetare eller om det råder brist på nyutexaminerade personer.

RekryteringsUtbildning

 • skräddarsys för företagets behov
 • pågår normalt 3–9 månader men omfattar minst 10 utbildningsdagar
 • ger deltagarna behörighet till vissa yrken eller arbetsuppgifter
 • kan även planeras i samarbete med flera arbetsgivare

De som klarar utbildningen får jobb i företaget. Deltagare kan få jobb till exempel på bemanningsföretag eller bli underleverantörer till arbetsgivaren som företagare.

RekryteringsUtbildning är arbetslivsnära. Målet kan vara grund- eller tilläggsutbildning, eller kompletterande utbildning, eller utbildning som syftar till byte av yrke. Den omfattar både teoretisk undervisning och handledd inlärning i arbetet och arbetspraktik.

Utbildningen finansieras av arbetsgivaren och TE-tjänsterna

Utbildningen finansieras av arbetsgivaren samt arbets- och näringsförvaltningen. Arbetsgivarens andel är 30 procent av totalpriset enligt upphandlingskontraktet.

Normal introduktions- och personalutbildning finansieras inte som RekryteringsUtbildning utan sådan utbildning betalas av arbetsgivaren.

Arbets- och näringsförvaltningen

 • tillhandahåller sakkunnighjälp i planeringen och anordnandet av utbildning
 • deltar i kostnaderna
 • konkurrensutsätter leverantörer av branschvis specialutbildning

Arbetsgivaren samt arbets- och näringsförvaltningen väljer deltagarna tillsammans. I valet kan man också använda lämplighetsbedömningar och -test samt andra sakkunniga.

RekryteringsUtbildning – hur framskrider processen?

1. Planering av utbildningen

 • Arbetsgivaren kontaktar den lokala arbets- och näringsbyrån och kommer med ett ”förslag till gemensamt anskaffad utbildning” på blanketten.
  Arbetsgivarens framställning om samanskaffningsutbildning
 • Arbetsgivaren och representanten för TE-tjänsterna bedömer utbildningshoven hos de personer som ska rekryteras och gör upp en preliminär utbildningsplan för företaget.

2. Anskaffning av utbildningen

 • Arbets- och näringsförvaltningen ber potentiella utbildare lämna in offerter enligt förfarandena för offentlig upphandling. Parterna väljer utbildaren tillsammans. Parterna ingår upphandlingsavtal om anordnandet av utbildningen.

3. Marknadsföring och information om utbildningen

 • Parterna avtalar om marknadsföring av utbildningen och om företagets synlighet i kommunikationen.

4. Val av studerande

 • Arbetsgivaren, utbildaren samt arbets- och näringsförvaltningen avtalar om valet av studerande.

5. Genomförande av utbildningen

 • Utbildningens tidsscheman, innehåll och inlärning i arbete fastställs i målen och upphandlingsavtalet.

6. Uppföljning och utvärdering

 • Parterna följer upp och utvärderar genomförandet av utbildningen tillsammans.

7. Anställning

 • Arbetsgivaren ingår anställningsförhållanden med dem som klarat av utbildningen.

Läs mer via länkarna

RekryteringsUtbildning och PrecisionsUtbildning kan kombineras i så kallad jobbrotation.