Lönesubvention

 • Planerar du att anställa mer personal, men har svårt att hitta en tillräckligt yrkeskompetent arbetstagare?
 • Vill du erbjuda en person som för närvarande är arbetslös möjlighet att uppdatera sin kompetens i arbete?
 • Vill du anställa en entusiastisk medarbetare, som har en del av sin lön med sig?

Lönesubvention är ett ekonomiskt stöd som arbets- och näringsbyrån kan bevilja till arbetsgivaren för kostnaderna av att anställa en arbetslös arbetssökande.

Syftet med lönesubventionen är att bidra till att den arbetssökande får sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden i situationer där personen har brister i sina yrkeskunskaper eller ett handikapp eller en sjukdom som gör det svårare att klara av uppgifterna. Även om lönesubventionen beviljas och betalas ut till arbetsgivaren utgår beviljandet av stödet alltid från den arbetslösa arbetssökandens behov av service.

Lönesubventionen är ett behovsprövat stöd som arbets- och näringsbyrån kan bevilja inom ramarna för de anslag som finns tillgängliga. 

Arbetsgivaren ska förbinda sig vid att betala ut en lön i enlighet med kollektivavtalet som tillämpas på arbetsförhållandet i fråga, eller om inget tillämpligt kollektivavtal finns ska lönen vara sedvanlig och rimlig för arbetet i fråga.

Lönesubvention kan beviljas för:

 • Arbetsavtal som gäller tills vidare eller tidsbundna avtal samt läroavtalsutbildning.
 • Även deltidsanställning om den som beviljar stödet anser detta vara ändamålsenligt och att det främjar den arbetssökandes möjligheter att få sysselsättning. Det kan vara befogat exempelvis för att partiellt arbetsföra personer ska kunna sysselsättas. Lönesubvention beviljas inte längre för anställning av en alterneringsvikarie.

När du anmäler ett ledigt jobb till arbets- och näringsbyrån, berätta om du är intresserad av att rekrytera med hjälp av lönesubvention.                                   

Om så avtalats kan arbets- och näringsbyrån erbjuda arbetet till personer för vilka lönesubvention kan beviljas.

Sidans innehåll

 1. Lönesubvention kan beviljas
 2. Möjligheter att använda lönesubvention
 3. Lönesubventionskort
 4. Lönesubventionens storlek och varaktighet
 5. Övriga begränsningar för beviljande av lönesubvention
 6. Ansökan om lönesubvention
 7. Utbetalning av lönesubvention

Lönesubvention kan beviljas

 • företag
 • andra sammanslutningar, såsom föreningar, stiftelser, registrerade religiösa samfund och församlingar
 • kommuner och samkommuner
 • hushåll

Statliga ämbetsverk och inrättningar beviljas inte lönesubvention, men de kan få anslag för att anställa arbetslösa arbetssökande.

För andra arbetsgivare än privathushåll är lönesubventionen beskattningsbar inkomst.

Möjligheter att använda lönesubvention

Lönesubventionerat arbete kan kombineras med andra arbets- och näringstjänster.

 • Arbetskraftsutbildning kan åtföljas av lönesubventionerat arbete eller arbetskraftsutbildning kan ingå i en subventionerad arbetsperiod
 • Lönesubvention kan beviljas efter arbetsprövning eller arbets- och näringsbyrån kan till stöd för arbetssökanden och arbetsgivaren skaffa tjänster av en arbetstränare.

En ändamålsenlig kombinering av tjänster stöder den arbetslösa arbetssökandens tillträde till arbetsmarknaden och hjälper arbetsgivaren att hitta en lämplig arbetstagare.

Lönesubvention kan även användas för att söka möjligheter på den öppna arbetsmarknaden för den som anställts med subventionen. Arbetstagaren kan till exempel överföras till ett företag och då kan företaget utan arbetsgivarrisk bedöma personens lämplighet för de uppgifter som står till buds. Överföringen baserar sig alltid på behoven hos den som överförs.

Den arbetsgivare som ansöker om/får lönesubvention (den egentliga arbetsgivaren) betalar lönen för den arbetstagare som överförs. Bestämmelser om hur ansvaret fördelas mellan den egentliga arbetsgivaren och användarföretaget finns i arbetsavtalslagen.

Överföringen förutsätter att användarföretaget inte har obetalade skatter eller andra lagstadgade avgifter och att användarföretaget inte har försummat sin lönebetalningsskyldighet.  

Om ett företag som idkar näringsverksamhet har sagt upp en arbetstagare på grund av produktionsmässiga och ekonomiska orsaker så att uppsägningstiden har löpt ut under de 12 månaderna som föregår överföringen, kan den som anställts med lönesubvention överföras om arbetsgivaren återanställt arbetstagaren.

Överföringen av den som anställts med subventionen till uppgifter hos ett användarföretag förutsätter att den anställda samtycker till överföringen och att mottagaren av subventionen före överföringen underrättar arbets- och näringsbyrån om överföringen med blankett TEM3.23.

Lönesubventionskort

Arbets- och näringsbyrån kan ge arbetssökande ett lönesubventiosnkort för jobbsökning på egen hand. Om den arbetssökande har ett lönesubventionskort innebär det att arbets- och näringsbyrån har förbundit sig att bevilja lönesubvention för anställning av kortinnehavaren, om de villkor för beviljande av subvention som gäller arbetsgivaren och anställningsförhållandet uppfylls.

Lönesubvention kan även beviljas utan lönesubventionskort om möjligheten till subventionerat arbete har antecknats i den arbetslösa arbetssökandens sysselsättningsplan.               

Läs mer om den arbetssökandes lönesubventionskort

Lönesubventionens storlek och varaktighet

Arbets- och näringsbyrån besluter stödets längd och belopp från fall till fall.

 • Stödperiodens längd beror på hur länge personen som anställts varit arbetslös, på hur mycket handikappet eller sjukdomen påverkar arbetsprestationen och på arbetsgivaren.
 • Lönesubventionen kan vara högst 30 %, 40 % eller 50 % av dina lönekostnader.
 • Statens budget bestämmer det maximala beloppet för lönesubventionen. Taket för lönesubventionen 2019 är 1 400 e i månaden, dessutom betalas en procentandel av semesterpenningen som inte överstiger beslutet om lönesubventionens belopp.

Om lönesubvention beviljas på grund av brister i den arbetslösa personens yrkeskompetens, bestäms subventionens storlek och varaktighet utifrån hur länge den som ska anställas har varit arbetslös.Subventionsbeloppet är desto högre och subventionsperioden desto längre, ju längre tid personen varit arbetslös före beviljandet av lönesubventionen. 

När det gäller arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet, beviljas lönesubvention antingen som stöd enligt den allmänna gruppundantagsförordningen om statligt stöd eller i form av de minimis-stöd.

Om arbetsgivaren utöver lönesubvention får annat stöd eller utbildningsersättning som betalas under tiden för läroavtalsutbildning, kan dessa sammanlagt uppgå till högst lönekostnaderna.

När du funderar på rekrytering, kan du förutse lönesubventionens storlek och varaktighet enligt hur länge den arbetslösa personen varit arbetslös:

 • Arbetslösheten har varat mindre än ett år
  - subventionen är 30 % av lönekostnaderna
  - subventionsperioden är högst 6 månader
 • Arbetslösheten har varat minst ett år (12 månader under 14 månaders tid)
  - subventionen är högst 40 % av lönekostnaderna
  - subventionsperioden är högst 12 månader
 • Arbetslösheten har varat minst 2 år (24 månader under 28 månaders tid)
  - subventionen är högst 50 % av lönekostnaderna under högst 12 månaders tid

Om lönesubvention beviljas på basis av att en skada eller sjukdom hos den arbetslösa personen väsentligt och varaktigt påverkar personens arbetsprestation i de arbetsuppgifter du erbjuder, utgör subventionen högst 50 % av lönekostnaderna. Subventionsperioden är högst 24 månader i sänder.

Om lönesubvention beviljas för att anställa en person som fyllt 60 år och som varit arbetslös i minst 12 månader omedelbart före beviljandet av subventionen, är subventionsperioden högst 24 månader i sänder. Subventionen utgör på basis av arbetslöshetens längd högst 40 eller 50 % av lönekostnaderna under de första 12 månaderna, därefter högst 30 % av lönekostnaderna.

Lönesubventionen för läroavtalsutbildning

Lönesubvention för läroavtalsutbildning kan beviljas för hela utbildningstiden. 

Om subventionen baserar sig på arbetslöshetens längd är den högst 30 %, 40 % eller 50 % av lönekostnaderna under högst 12 månader. Under den resterande utbildningstiden är subventionen högst 30 % av lönekostnaderna.

Om subventionen beviljas på basis av en skada eller sjukdom hos den arbetslösa personen, utgör subventionen 50 % av lönekostnaderna under hela utbildningen.

I fråga om arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet beviljas lönesubvention för läroavtalsutbildning i form av de minimis-stöd.

Föreningar och stiftelser och registrerade religiösa samfund

När en förening, stiftelse eller registrerat religiöst samfund, som inte bedriver näringsverksamhet, anställer en person som varit arbetslös i minst två år, är den maximala längden på subventionsperioden 12 månader.

Lönesubventionen är 100 % upp till en arbetstid på 65 %. Maximibeloppet är 1800 euro i månaden.Den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och den ortodoxa kyrkan i Finland samt deras församlingar är inte  föreningar, stiftelser eller registrerade religiösa samfund, därför kan de inte beviljas 100% lönesubvention.

Sociala företag

Sociala företag kan beviljas lönesubvention på villkor som avviker från andra företag i följande fall:

 • Den arbetslösa personen har en skada eller sjukdom som väsentligt och varaktigt gör det svårare att klara av arbetet
  - subventionen utgör högst 50 % av lönekostnaderna under högst 36 månader i sänder
 • Personen har varit arbetslös arbetssökande utan avbrott i 12 månader eller kan jämställas med sådana personer
  - subventionen utgör högst 50 % av lönekostnaderna, dock högst 1300 euro/mån eller 40 % av lönekostnaderna utan maximibelopp (förmånlighetsjämförelse) under högst 12 månader
 • Personen har fått arbetslöshetsförmån på grund av arbetslöshet under 500 dagar
  - subventionen utgör högst 50 % av lönekostnaderna under högst 24 månader

Garanterat arbete som kommuner ordnar

När en kommun anställer en person som berörs av sysselsättningsskyldigheten, utgör subventionen högst 50 % av lönekostnaderna under högst sex månader.

Begränsningar för beviljande av lönesubvention

Lönesubvention kan inte beviljas arbetsgivare, om:

 • Lönen för den som ska anställas med subventionen enbart baserar sig på arbetsresultatet, till exempel om lönen är enbart försäljningsprovision utan grundlön.
 • Subventionen snedvrider konkurrensen med andra aktörer som tillhandahåller samma produkter eller tjänster.
 • Arbetsgivaren i väsentlig omfattning har försummat sin lönebetalningsskyldighet eller sina skyldigheter att betala skatt eller lagstadgade avgifter.
 • Det anställningsförhållande för vilket subventionen avsetts har inletts innan beslut om beviljande av subvention fattats.
  - Ett undantag till detta är att beviljandet av en ny lönesubventionsperiod när den nya perioden börjar omedelbart efter den föregående periodens slut.   
  - Arbetsförhållandet som inletts utgör inte heller ett hinder när den som anställts med subventionen övergår i en annan arbetsgivares tjänst i samband med företagsöverlåtelse eller motsvarande.
 • En arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet är ett företag i svårigheter enligt EU:s allmänna gruppundantagsförordning om statligt stöd, eller om arbetsgivaren är föremål för oreglerade återbetalningskrav till följd av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt eller oförenligt med den inre marknaden.

Lönesubventionen får inte försvaga ställningen för arbetstagare som är i arbetsgivarens tjänst.  

Det är möjligt att få lönesubvention trots uppsägningar och permitteringar om, arbetsgivaren före ansökan om lönesubvention har återanställt den arbetstagare som sagts upp av produktionsorsaker eller av ekonomiska orsaker.

Ansökan om lönesubvention

Arbets- och näringsbyrån kontrollerar villkoren för beviljande av lönesubvention. Det räcker inte att arbetssökanden visar ett lönesubventionskort i samband med att personen söker arbete, utan arbetsgivaren måste alltid fylla i en ansökan om lönesubvention.

 • Ansök om lönesubvention i god tid innan arbetsförhållandet börjar via Företagets och arbetsgivarens Mina e-tjänster. Där kan du också följa upp handläggningsprocessen.
  - Att göra upp en ansökan om utbetalning på webben förutsätter att du loggar in i tjänsten med dina Katso-koder antingen som huvudanvändare eller med finansieringsärenderollen.
 • Om du inte kan göra en elektronisk ansökan ska du skicka in ansökningsblanketten till den arbets- och näringsbyrå inom vars verksamhetsområde arbetsplatsen ligger eller där den person som anställs är bosatt.
 • Det behövs inte bilagor till ansökan, eftersom arbets- och näringsbyrån kontrollerar villkoren för beviljande av lönesuvbention och uppgifterna om beskattningen samt begär vid behov mer information innan beslut.
  - Ett undantag utgörs av föreningar eller stiftelser som bedriver näringsverksamhet. De ska till ansökan bifoga kopior av den senaste skattedeklarationen, det senaste beslutet om beskattning av näringsinkomst och ett eventuellt beslut om skattelättnad. 
 • Anställningsförhållandet kan inledas, när arbets- och näringsbyrån har beviljat lönesubvention.
  - Om du ansöker om fortsättning på lönesubvention, lämna in ansökan om fortsatt subvention innan subventionsperioden går ut. Anställningsförhållandet måste fortsätta omedelbart efter att förgående period med lönesubvention upphört.
  - Om den som anställts med subvention övergår i en annan arbetsgivares tjänst på grund av företagsöverlåtelse eller motsvarande, ska det mottagande samfundet lämna in en ansökan om lönesubvention till arbets- och näringsbyrån inom en månad från det att den anställda övergått i förvärvarens eller mottagande samfunds tjänst.

Utbetalning av lönesubvention

Ansök om utbetalning av lönesubvention i efterskott hos NTM-centralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (utvecklings- och förvaltningscentret). 

Anvisningar för att ansöka om utbetalning av lönesbuventionen och kontaktinformationen till KEHA-centralen (pdf, 355 kt, keha-keskus.fi)

 • Ansök om utbetalning inom två månader från utgången av den kalendermånad då utbetalningsperioden går ut.
 • Ansök om utbetalning enligt den utbetalningsperiod som fastställts i beslutet om lönesubvention – perioden är antingen en månad, två månader eller tre månader. Iaktta den fastställda utbetalningsperioden under hela subventionsperioden.
 • En månad kan vara antingen en kalendermånad (t.ex. 1.1–31.1.2016) eller en annan tidsperiod som är en månad lång (t.ex. 15.1–14.2.2016), om det är motiverat exempelvis p.g.a. lönebetalningsperioden.
 • Ifall subventionsperioden börjar eller slutar mitt i en kalendermånad eller lönebetalningsperiod, kan den första och den sista perioden vara kortare än vad som fastställts i beslutet.

Till första utbetalningsansökan ska bifogas en kopia av arbetsavtalet. I fall lönesubventionen har beviljats för läroavtalsutbildning, bifoga en kopia av läroavtalet.

Elektronisk utbetalningsansökan

 • Ansök om utbetalning av lönesubvention elektroniskt i webbtjänsten E-tjänster för företag och arbetsgivare.
  - Att göra upp en ansökan om utbetalning på webben förutsätter att du loggar in i tjänsten med dina Katso-koder antingen som huvudanvändare eller med finansieringsärenderollen.
 • Det arbets- eller läroavtal som behövs för den första utbetalningsansökan kan skickas elektroniskt via E-tjänster för företag och arbetsgivare.
 • Tilläggsuppgifter eller begäran om komplettering av den elektroniska ansökan visas i Mina e-tjänster så följ regelbundet upp behandlingen av ansökan.
 • Om du har ansökt om lönesubvention med en utskrivbar blankett, kan du ansöka om utbetalning elektroniskt genom att avtala om det med arbets- och näringsbyrån.

Utbetalningsansökan med blankett

 • Om du inte kan göra en elektronisk ansökan ska du skicka in utbetalningsansökan med bilagor till KEHA-centralen per post.
 • Om arbets- och näringsbyrån har beviljat lönesubvention 1.1.2015 eller efter det, använd dig av följande blanketter:
  - blankett TEM321, kommuner och samkommuner
  - blankett TEM322, samtliga arbetsgivare förutom kommun och samkommun

Lönesubvention kan inte betalas ut, om

 • arbetsgivaren inte följer villkoren i lönesubventionsbeslutet.
 • det efter beviljandet av subventionen framgår att villkoren för beviljande av lönesubvention inte uppfylls.
 • lönesubvention har beviljats felaktigt, till ett för stort belopp eller utan grund.