Lönesubvention

Lönesubvention är ett stöd som är avsett för att främja sysselsättningen av arbetslösa arbetssökande. Arbets- och näringsbyrån kan inom ramen för tillgängligt anslag bevilja arbetsgivare lönesubvention för lönekostnader.

Lönesubvention är ersättning för att arbetsgivaren kanske måste använda mer tid än normalt för arbetshandledningen för arbetstagaren. Arbetslösheten hos personen som ska anställas beror på bristfällig yrkeskompetens eller dennes skada eller sjukdom påverkar hur personen klarar sina uppgifter.

Lönesubvention beviljas alltid enligt prövning och baserar sig på den arbetslösa arbetssökandens servicebehov.

Arbets- och näringsbyrån bedömer hur väl lönesubventionerat arbete förbättrar den arbetslösa arbetssökandens yrkeskompetens och främjar sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden. 

Arbets- och näringsbyrån fattar beslut om subventionsbeloppet och tidsperioden från fall till fall.

Lönesubvention kan beviljas både för anställningsförhållanden som gäller tills vidare och för visstidsanställningar (även läroavtalsutbildning). Subvention kan också betalas för deltidsanställningar, om arbets- och näringsbyrån anser att deltidsarbetet är ändamålsenligt och deltidsarbetet främjar personens möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Det kan vara befogat exempelvis för att partiellt arbetsföra personer ska kunna sysselsättas. Lönesubvention beviljas inte längre för anställning av en alterneringsvikarie.

När du anmäler ett ledigt jobb till arbets- och näringsbyrån, berätta om du är intresserad av att rekrytera med hjälp av lönesubvention.                                   

Om så avtalats kan arbets- och näringsbyrån erbjuda arbetet till personer för vilka lönesubvention kan beviljas.

Sidans innehåll

 1. Lönesubvention kan beviljas
 2. Möjligheter att använda lönesubvention
 3. Duuni-kortet och Sanssi-kortet
 4. Lönesubventionens storlek och varaktighet
 5. Övriga begränsningar för beviljande av lönesubvention
 6. Ansökan om lönesubvention
 7. Utbetalning av lönesubvention

Lönesubvention kan beviljas

 • företag
 • andra sammanslutningar, såsom föreningar, stiftelser, registrerade religiösa samfund och församlingar
 • kommuner och samkommuner
 • hushåll

Statliga ämbetsverk och inrättningar beviljas inte lönesubvention, men de kan få anslag för att anställa arbetslösa arbetssökande.

Arbetsgivaren ska betala lön i enlighet med det kollektivavtal som tillämpas på anställningsförhållandet. Om tillämpligt kollektivavtal inte finns, ska lönen vara sedvanlig och skälig för arbetet i fråga.

För andra arbetsgivare än privathushåll är lönesubventionen beskattningsbar inkomst.

Möjligheter att använda lönesubvention

Lönesubventionerat arbete kan kombineras med andra arbets- och näringstjänster.

 • Arbetskraftsutbildning kan åtföljas av lönesubventionerat arbete eller arbetskraftsutbildning kan ingå i en subventionerad arbetsperiod
 • Lönesubvention kan beviljas efter arbetsprövning eller arbets- och näringsbyrån kan till stöd för arbetssökanden och arbetsgivaren skaffa tjänster av en arbetstränare.

En ändamålsenlig kombinering av tjänster stöder den arbetslösa arbetssökandens tillträde till arbetsmarknaden och hjälper arbetsgivaren att hitta en lämplig arbetstagare.

Lönesubvention kan även användas för att söka möjligheter på den öppna arbetsmarknaden för den som anställts med subventionen. Arbetstagaren kan till exempel överföras till ett företag och då kan företaget utan arbetsgivarrisk bedöma personens lämplighet för de uppgifter som står till buds. Överföringen baserar sig alltid på behoven hos den som överförs.

Den arbetsgivare som ansöker om/får lönesubvention (den egentliga arbetsgivaren) betalar lönen för den arbetstagare som överförs. Bestämmelser om hur ansvaret fördelas mellan den egentliga arbetsgivaren och användarföretaget finns i arbetsavtalslagen.

Överföringen förutsätter att användarföretaget inte har obetalade skatter eller andra lagstadgade avgifter och att användarföretaget inte har försummat sin lönebetalningsskyldighet.  

Om ett företag som idkar näringsverksamhet har sagt upp en arbetstagare på grund av produktionsmässiga och ekonomiska orsaker så att uppsägningstiden har löpt ut under de 12 månaderna som föregår överföringen, kan den som anställts med lönesubvention överföras om arbetsgivaren återanställt arbetstagaren.

Överföringen av den som anställts med subventionen till uppgifter hos ett användarföretag förutsätter att den anställda samtycker till överföringen och att mottagaren av subventionen före överföringen underrättar arbets- och näringsbyrån om överföringen med blankett TEM3.23.

Duuni-kortet och Sanssi-kortet

Arbets- och näringsbyrån kan ge arbetssökande ett Duuni-kort eller ett Sanssi-kort för jobbsökning på egen hand. Korten visar att arbets- och näringsbyrån har förbundit sig att bevilja lönesubvention för anställning av kortinnehavaren, om de villkor för beviljande av subvention som gäller arbetsgivaren och anställningsförhållandet uppfylls.                 

Kortet är ingen förutsättning för beviljande av lönesubvention.

Lönesubventionens storlek och varaktighet

Om lönesubvention beviljas på grund av brister i den arbetslösa personens yrkeskompetens, bestäms subventionens storlek och varaktighet utifrån hur länge den som ska anställas har varit arbetslös.Subventionsbeloppet är desto högre och subventionsperioden desto längre, ju längre tid personen varit arbetslös före beviljandet av lönesubventionen. Taket för lönesubventionen 2017 är 1 400 e i månaden, dessutom betalas en procentandel av semesterpenningen som inte överstiger beslutet om lönesubventionens belopp.

När det gäller arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet, beviljas lönesubvention antingen som stöd enligt den allmänna gruppundantagsförordningen om statligt stöd eller i form av de minimis-stöd.

Om arbetsgivaren utöver lönesubvention får annat stöd eller utbildningsersättning som betalas under tiden för läroavtalsutbildning, kan dessa sammanlagt uppgå till högst lönekostnaderna.

När du funderar på rekrytering, kan du förutse lönesubventionens storlek och varaktighet enligt hur länge den arbetslösa personen varit arbetslös:

 • Arbetslösheten har varat mindre än ett år
  - subventionen är 30 % av lönekostnaderna
  - subventionsperioden är högst 6 månader
 • Arbetslösheten har varat minst ett år (12 månader under 14 månaders tid)
  - subventionen är högst 40 % av lönekostnaderna
  - subventionsperioden är högst 12 månader
 • Arbetslösheten har varat minst 2 år (24 månader under 28 månaders tid)
  - subventionen är högst 50 % av lönekostnaderna under högst 12 månaders tid

Om lönesubvention beviljas på basis av att en skada eller sjukdom hos den arbetslösa personen väsentligt och varaktigt påverkar personens arbetsprestation i de arbetsuppgifter du erbjuder, utgör subventionen högst 50 % av lönekostnaderna. Subventionsperioden är högst 24 månader i sänder.

Om lönesubvention beviljas för att anställa en person som fyllt 60 år och som varit arbetslös i minst 12 månader omedelbart före beviljandet av subventionen, är subventionsperioden högst 24 månader i sänder. Subventionen utgör på basis av arbetslöshetens längd högst 40 eller 50 % av lönekostnaderna under de första 12 månaderna, därefter högst 30 % av lönekostnaderna.

Lönesubventionen för läroavtalsutbildning

Lönesubvention för läroavtalsutbildning kan beviljas för hela utbildningstiden. 

Om subventionen baserar sig på arbetslöshetens längd är den högst 30 %, 40 % eller 50 % av lönekostnaderna under högst 12 månader. Under den resterande utbildningstiden är subventionen högst 30 % av lönekostnaderna.

Om subventionen beviljas på basis av en skada eller sjukdom hos den arbetslösa personen, utgör subventionen 50 % av lönekostnaderna under hela utbildningen.

I fråga om arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet beviljas lönesubvention för läroavtalsutbildning i form av de minimis-stöd.

Föreningar och stiftelser och registrerade religiösa samfund

När en förening, stiftelse eller registrerat religiöst samfund, som inte bedriver näringsverksamhet, anställer en person som varit arbetslös i minst två år, är den maximala längden på subventionsperioden 12 månader.

Lönesubventionen är 100 % upp till en arbetstid på 65 %. Maximibeloppet är 1800 euro i månaden.

Sociala företag

Sociala företag kan beviljas lönesubvention på villkor som avviker från andra företag i följande fall:

 • Den arbetslösa personen har en skada eller sjukdom som väsentligt och varaktigt gör det svårare att klara av arbetet
  - subventionen utgör högst 50 % av lönekostnaderna under högst 36 månader i sänder
 • Personen har varit arbetslös arbetssökande utan avbrott i 12 månader eller kan jämställas med sådana personer
  - subventionen utgör högst 50 % av lönekostnaderna, dock högst 1300 euro/mån eller 40 % av lönekostnaderna utan maximibelopp (förmånlighetsjämförelse) under högst 12 månader
 • Personen har fått arbetslöshetsförmån på grund av arbetslöshet under 500 dagar
  - subventionen utgör högst 50 % av lönekostnaderna under högst 24 månader

Garanterat arbete som kommuner ordnar

När en kommun anställer en person som berörs av sysselsättningsskyldigheten, utgör subventionen högst 50 % av lönekostnaderna under högst sex månader.

Övriga begränsningar för beviljande av lönesubvention

Lönesubvention kan inte beviljas arbetsgivare, om

 • lönen för den som ska anställas med subventionen enbart baserar sig på arbetsresultatet, till exempel om lönen är enbart försäljningsprovision utan grundlön.
 • subventionen snedvrider konkurrensen med andra aktörer som tillhandahåller samma produkter eller tjänster.
 • arbetsgivaren i väsentlig omfattning har försummat sin lönebetalningsskyldighet eller sina skyldigheter att betala skatt eller lagstadgade avgifter.
 • det anställningsförhållande för vilket subventionen avsetts har inletts innan beslut om beviljande av subvention fattats.
  - Ett undantag till detta är att beviljandet av en ny lönesubventionsperiod när den nya perioden börjar omedelbart efter den föregående periodens slut.   
  - Arbetsförhållandet som inletts utgör inte heller ett hinder när den som anställts med subventionen övergår i en annan arbetsgivares tjänst i samband med företagsöverlåtelse eller motsvarande.
 • en arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet är ett företag i svårigheter enligt EU:s allmänna gruppundantagsförordning om statligt stöd, eller om arbetsgivaren är föremål för oreglerade återbetalningskrav till följd av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt eller oförenligt med den inre marknaden.
 • En arbetsgivare som idkar näringsverksamhet har sagt upp en arbetstagare på grund av produktionsmässiga och ekonomiska orsaker så att uppsägningstiden har löpt ut under de 12 föregående månaderna. Om arbetsgivaren har återanställt arbetstagaren kan lönesubvention beviljas.

Lönesubventionen får inte försvaga ställningen för arbetstagare som är i arbetsgivarens tjänst.  

Ansökan om lönesubvention

Arbets- och näringsbyrån kontrollerar villkoren för beviljande av lönesubvention. Det räcker inte att arbetssökanden visar ett Duuni-kort eller ett Sanssi-kort i samband med att personen söker arbete, utan arbetsgivaren måste alltid fylla i en ansökan om lönesubvention.

 • Ansök om lönesubvention elektroniskt via webbtjänsten E-tjänster för företag och arbetsgivare. Där kan du också följa upp handläggningsprocessen.
 • Om du vill börja använda webbtjänsten, ska du logga in i den med Skatteförvaltningens Katso-autentisering. Du kan lämna in ansökan i Katso-tjänsten med huvudanvändarens roll eller med ärendehanteringsrollen för arbets- och näringsministeriets finansiering.
 • Blankett: Ansökan om lönesubvention görs med blankett TEM320. Lämna in ansökan hos den arbets- och näringsbyrå inom vars behörighetsområde arbetsplatsen ligger eller vars arbetssökande man har för avsikt att anställa med subventionen.
 • Det behövs inte bilagor till ansökan, eftersom arbets- och näringsbyrån kontrollerar de uppgifter som behövs. 
  Ett undantag utgörs av föreningar eller stiftelser som bedriver näringsverksamhet. De ska till ansökan bifoga kopior av den senaste skattedeklarationen, det senaste beslutet om beskattning av näringsinkomst och ett eventuellt beslut om skattelättnad. 
 • Anställningsförhållandet kan inledas, när arbets- och näringsbyrån har beviljat lönesubvention.
  -
  Om du ansöker om fortsättning på lönesubvention, lämna in ansökan om fortsatt subvention till arbets- och näringsbyrån innan subventionsperioden går ut. Anställningsförhållandet måste fortsätta omedelbart efter att förgående period med lönesubvention upphört.
  - Om den som anställts med subvention övergår i en annan arbetsgivares tjänst på grund av företagsöverlåtelse eller motsvarande, ska det mottagande samfundet lämna in en ansökan om lönesubvention till arbets- och näringsbyrån inom en månad från det att den anställda övergått i förvärvarens eller mottagande samfunds tjänst.

Utbetalning av lönesubvention

Utbetalning av lönesubvention söks i efterskott hos NTM-centralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (utvecklings- och förvaltningscentret). Utvecklings- och förvaltningscentret har sex betalningsområden.

 • Ansök om utbetalning inom två månader från utgången av den kalendermånad då utbetalningsperioden går ut.
 • Ansök om utbetalning enligt den utbetalningsperiod som fastställts i beslutet om lönesubvention – perioden är antingen en månad, två månader eller tre månader. Iaktta den fastställda utbetalningsperioden under hela subventionsperioden.
 • En månad kan vara antingen en kalendermånad (t.ex. 1.1–31.1.2016) eller en annan tidsperiod som är en månad lång (t.ex. 15.1–14.2.2016), om det är motiverat exempelvis p.g.a. lönebetalningsperioden.
 • Ifall subventionsperioden börjar eller slutar mitt i en kalendermånad eller lönebetalningsperiod, kan den första och den sista perioden vara kortare än vad som fastställts i beslutet.

Till första utbetalningsansökan ska bifogas en kopia av arbetsavtalet. I fall lönesubventionen har beviljats för läroavtalsutbildning, bifoga en kopia av läroavtalet.

Elektronisk utbetalningsansökan

 • Ansök om utbetalning av lönesubvention elektroniskt i webbtjänsten E-tjänster för företag och arbetsgivare.
 • Det arbets- eller läroavtal som behövs för den första utbetalningsansökan kan skickas elektroniskt via E-tjänster för företag och arbetsgivare.
 • För dem som ansökt om utbetalning av lönesubvention elektroniskt lönar det sig att i fortsättningen regelbundet via E-tjänster för företag och arbetsgivare kolla handläggningsstatus för sin e-ansökan om  utbetalning, eftersom tilläggsuppgifter eller begäran om komplettering som gäller utbetalningsansökan framöver skickas via e-tjänsterna till de kunder som lämnat en webbansökan.
 • För att du ska kunna lämna in utbetalningsansökan på webben, krävs att du loggar in i tjänsten med Katso-autentisering, antingen med huvudanvändarens roll eller med ärendehanteringsrollen.
 • Om du har ansökt om lönesubvention med en utskrivbar blankett, kan du ansöka om utbetalning elektroniskt genom att avtala om det med arbets- och näringsbyrån.

Utbetalningsansökan med blankett

 • Om du ansöker om utbetalning med en pappersblankett, så skicka utbetalningsansökan med bilagor till verksamhetsstället för ditt betalningsområde per post.
 • Om arbets- och näringsbyrån har beviljat lönesubvention 1.1.2015 eller efter det, använd dig av följande blanketter:
  - blankett TEM321, kommuner och samkommuner
  - blankett TEM322, samtliga arbetsgivare förutom kommun och samkommun
 • Om arbets- och näringsbyrån har beviljat lönesubvention före år 2015, använd dig då av följande blanketter:
  - blankett TEM349, kommuner och samkommuner
  - blankett TEM353, samtliga arbetsgivare förutom kommun och samkommun

Lönesubvention kan inte betalas ut, om

 • arbetsgivaren inte följer villkoren i lönesubventionsbeslutet.
 • det efter beviljandet av subventionen framgår att villkoren för beviljande av lönesubvention inte uppfylls.
 • lönesubvention har beviljats felaktigt, till ett för stort belopp eller utan grund.

Kontakta vid behov arbets- och näringsbyrån i din region.