Sysselsättningspremie

Sysselsättningspremien utgör en engångspremie på 4 000 euro, beviljad av arbets- och näringsbyrån i syfte att uppmuntra arbetsgivarna till att upprätta tillsvidareanställningar när lönesubventionsperioden inleds eller medan den varar. Understödet beviljas som de minimis-stöd.

Sysselsättningspremien är i bruk under tiden 1.1–30.6.2019

Arbets- och näringsbyrån kan bevilja sysselsättningspremien till en arbetsgivare som bedriver näringslivsverksamhet och som har beviljats lönesubvention tidigast den 1 september 2018 enligt följande:

  • för lönekostnader som orsakas av anställandet av en sådan arbetslös arbetssökande som har varit arbetslös under 12 månader av de 14 månader eller arbetslös i 24 månader av de 28 månader som föregick beviljandet av lönesubvention eller
  • grunden till beviljandet av lönesubventionen är en persons skada eller sjukdom på ett sätt som väsentligt minskar produktiviteten antingen permanent eller varaktigt för de uppgifter som finns till förfogande.
  • anställningsförhållandet ska gälla tillsvidare omedelbart när det lönesubventionerade arbetet inleds eller så ska det ändras från tidsbestämd anställning till tillsvidareanställning under lönesubventionsperioden.
  • anställningsförhållandet inleds under lönesubventioneringsperioden eller genast efter att denna har upphört och arbetstiden ska uppgå till mer än 80 % av den maximiarbetstid som tillämpas för en heltidsanställd inom branschen i fråga.
  • lönesubventionens andel uppgår till högst 40 eller 50 % av lönekostnaderna.

Gör så här

Ansök om premien från arbets- och näringsbyrån inom tre månader efter utgången av den kalendermånad när arbetsavtalet om tillsvidareanställning har gjorts upp. Anställningen måste vara i kraft vid ansökandet av premien.

Sysselsättningspremien kan beviljas och betalas ut om tillsvidareanställningen har inletts vid utgången av juni 2019 och de övriga förutsättningarna för beviljande uppfylls.

 #KylläLöytyy! -kampanjvideo om sysselsättningspremien