Personalutveckling och omställningar

Företag eller andra arbetsgivare kan utbilda sina nuvarande eller nya arbetstagare i samarbete med TE-tjänsterna. I utbildningen kan även nya företagare eller företagare tillsammans med sina arbetstagare delta.

Arbets- och näringsbyrån ger företag råd i situationer med personalnedskärningar. Rådgivningen kan också ordnas som infomöten i arbetsgivarens utrymmen. Information ges om frågor kring omställningsskydd, utkomstskydd för arbetslösa (arbetslöshetsskydd), jobbsökning och andra därtill anknutna frågor. Rådgivningen är avgiftsfri.

Arbets- och näringsbyrån erbjuder också företag hjälp med att ordna utbildning och träning i syfte att främja att de uppsagda finner ny sysselsättning.

Meddelande om inledandet av samarbetsförhandlingar till arbets- och näringsbyrån

En arbetsgivare som omfattas av samarbetslagen ska alltid underrätta arbets- och näringsbyrån skriftligen om inledande av samarbetsförhandlingar senast när förhandlingarna inleds, ifall de kan leda till att arbetstagare permitteras eller till personalminskningar – oberoende av det uppskattade antalet anställda som berörs.

Gemensam anskaffning av utbildning

Arbets- och näringstjänsterna planerar och anordnar utbildning ofta i samarbete med arbetsgivare.

Genom gemensam anskaffning av utbildning kan företag

  • söka kompetenta arbetstagare när annan utbildning av kompetent arbetskraft saknas
  • få skräddarsydd grund- eller påbyggnadsutbildning för sin personal, till exempel under permittering för viss tid
  • hjälpa anställda som sagts upp på grund av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker att hitta nytt yrke eller jobb eller stödja anställda som permitterats tills vidare.

I gemensamt anskaffad utbildning deltar arbetsgivaren i finansieringen av utbildningen och valet av studerande. Även personer som planerar att bli företagare kan delta, liksom också företagare tillsammans med sina anställda samt hyrd arbetskraft i företaget.

TE-byrån bistår arbetsgivaren och arbetstagarna ifall det är aktuellt med omställningar på arbetsplatsen.