När anställningsförhållandet upphör

Arbetsavtal som gällt tills vidare upphör efter uppsägningstiden, då arbetsgivaren eller arbetstagaren sagt upp avtalet.

Arbetsgivaren får säga upp arbetsavtalet endast av sakliga och vägande orsaker. Sådana orsaker kan bero på

  • arbetstagaren
  • ekonomiska eller produktionsmässiga omständigheter eller omstrukturering av arbetsgivarens verksamhet.

En arbetstagare som försummat sina skyldigheter enligt anställningsförhållandet får inte sägas upp innan han eller hon fått en varning och en möjlighet att rätta till sitt beteende.

Arbetsgivarens uppsägningstid

Anställningsförhållandets längd utan avbrott Uppsägningstid
Högst 1 år 14 dagar
1–4 år 1 månad
4–8 år 2 månader
8–12 år 4 månader
Över 12 år 6 månader

 

Arbetstagarens uppsägningstid

Anställningsförhållandets längd utan avbrott Uppsägningstid
Högst 5 år 14 dagar
Över 5 år 1 månad


När anställningsförhållandet hävs upphör det omedelbart utan uppsägningstid. Under provtiden kan bägge parter häva arbetsavtalet. Hävning under provtiden får inte bero på diskriminerande eller osakliga orsaker.

Arbetsavtal får hävas endast av mycket vägande orsaker. En sådan orsak är att den ena avtalsparten brutit mot eller försummat sina skyldigheter så grovt att den andra avtalsparten inte kan förutsättas fortsätta anställningsförhållandet ens under uppsägningstiden.

Anmäl dig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån

Anmäl dig som arbetssökande senast på den första arbetslöshetsdagen genom att klicka på knappen E-tjänster -> Personkunder till höger.

Kund hos arbets- och näringstjänsterna