Arbetslösa arbetssökandes rättigheter och skyldigheter

Med arbetslös arbetssökande avses utöver personer utan arbete även arbetssökande som är permitterade, har förkortad arbetsvecka eller står utanför arbetskraften.

När du anmäler dig som arbetssökande, erbjuder arbets- och näringsbyrån dig arbete, utbildning och arbets- och näringstjänster (TE-tjänster). Eftersom arbetslöshetsförmånen förutsätter motprestationer, har du också skyldigheter utöver rättigheterna.

Dina rättigheter som arbetslös arbetssökande

När du har anmält dig som arbetslös arbetssökande, har du rätt till

 • arbets- och näringstjänster som arbets- och näringsbyrån tillhandahåller
 • utkomstskydd för arbetslösa, om du uppfyller villkoren för det
 • hjälp med att bli sysselsatt.

I samarbete med arbets- och näringsbyrån utarbetar du en plan, där ni antecknar ditt mål för jobbsökningen och de uppgifter som ska utföras för att du ska nå dit. Planen och genomförandet av planen följs upp var tredje månad på ett sätt som du kommit överens om med en sakkunnig vid TE-byrån. 

Om du får arbetslöshetsförmån, kan du

 • studera på deltid
 • utföra sedvanligt och allmännyttigt frivillig- eller talkoarbete utan lön
 • ha ett deltidsarbete
 • vara företagare på deltid eller arbeta kortvarigt i uppdragsförhållande.
 • starta företagsverksamhet. Under de fyra första månaderna från att företagsverksamhet startats bedöms inte om din företagsverksamhet är huvud- eller bisyssla. Läs mera:
  Arbetslöshetsskydd för företagare

Arbets- och näringsbyrån avgör från fall till fall om studier eller företagsverksamhet är på heltid eller deltid samt din rätt till arbetslöshetsförmån.

Skyldigheter i samband med arbetslöshetsförmån

Om du ansöker om eller får arbetslöshetsförmån, måste du söka heltidsarbete. Dessutom måste du fullgöra följande skyldigheter:

 • Håll din jobbsökning i kraft – det är ett ovillkorligt krav för arbetslöshetsförmån. Din jobbsökning förblir i kraft, 
  - när du anlitar service hos arbets- och näringsbyrån på överenskommet sätt och vid överenskomna tidpunkter
  - du följer de anvisningar och tidsfrister du fått av arbets- och näringsbyrån i Mina e-tjänster eller i samband med ett personligt besök.
  Mer information: Kund hos arbets- och näringstjänsterna
 • Var anträffbar för arbets- och näringsbyrån, håll dina kontaktuppgifter uppdaterade genom att anmäla ändringar i webbtjänsten Mina e-tjänster eller genom att ringa till
  TE-telefonservice.
 • Ta emot arbete som arbets- och näringsbyrån eller en arbetsgivare erbjuder.
  - Arbets- och näringsbyråns arbetserbjudanden förpliktar dig att kontakta arbetsgivaren om ansökan av jobb som erbjudits med tidsgränsoch inom den utsatta tiden informera arbets- och näringsbyrån om att du kontaktat arbetsgivaren
 • Ta emot utbildning som arbets- och näringsbyrån erbjuder.
  – Utbildningserbjudanden från arbets- och näringsbyrån förpliktar dig att söka till arbetskraftsutbildningen och inom utsatt tid informera arbets- och näringsbyrån om att du gjort det.
 • Delta i intervjuer samt i utarbetande och revidering av sysselsättnings-, aktiverings- eller integrationsplanen.
 • Sök till och delta i sysselsättningsfrämjande service som överenskommits i planen eller som i övrigt erbjuds av arbets- och näringsbyrån.
 • Utför alla uppgifter ni kommit överens om i planen och meddela när de fullföljts.
 • Är du under 25 år och saknar utbildning efter grundskolan eller gymnasiet som leder till examen och ger yrkesfärdigheter? Sök på våren till minst två studieplatser, vars kriterier du uppfyller, för att få arbetslöshetsförmån.
  Mer info och hjälp får du på den närmaste
  Navigatorn

Om du försummar dina skyldigheter avbryts din rätt till arbetslöshetsförmån för viss tid, dvs. du kan förlora din rätt till arbetslöshetsförmån för viss tid eller tills vidare.

Observera att arbetslöshetsförmånens belopp påverkas av din aktivitet som arbetssökande. För att få full arbetslöshetsförmån ska du under granskningsperiodens alla 65 dagar arbeta tillräckligt eller ta del av sysselsättningsfrämjande tjänster. Om en arbetssökande inte har arbetat tillräckligt eller tagit del av sysselsättningsfrämjande tjänster, betalas 4,65 procent lägre arbetslöshetsförmån för följande 65 betalningsdagar. Läs mera i FPA:s och arbetslöshetskassans meddelanden:

Vanliga frågor om aktiveringsmodellen