Så här söker du arbetslöshetsförmån

På denna sida hittar du information om förutsättningarna för beviljande av arbetslöshetsförmån, hur du ansöker om den och när den börjar.

Förutsättningarna för beviljande av arbetslöshetsförmån
Var beredd att lämna uppgifter som gäller din rätt till arbetslöshetsförmån
Sökande av arbetslöshetsförmån
Arbetslöshetsförmånen börjar
Är du missnöjd med ett arbetskraftspolitiskt utlåtande?

Förutsättningarna för beviljande av arbetslöshetsförmån

För att du kan beviljas arbetslöshetsförmån förutsätts att

 • du har anmält dig som arbetslös arbetssökande
 • din jobbsökning är giltig
 • du söker arbete på heltid.  Om du får delinvalidpension har du rätt till arbetslöshetsförmån även om du inte söker arbete på heltid.

Arbetslöshetsförmåner är tjänster mot vederlag. Det innebär att du är beredd att

 • ta emot arbete eller utbildning som du blir erbjuden
  - Du får rimlig tid för att sköta barnvård och transporter.
 • delta i tjänster som främjar dina sysselsättningsmöjligheter

Säkerställ att din rätt till arbetslöshetsförmånen bevaras

 • Håll din jobbsökning i kraft enligt överenskommelsen med TE-byrån
 • Uppdatera dina kontaktuppgifter
 • Följ de anvisningar du fått i Mina e-tjänster eller i samband med ett personligt besök.
 • Delta i intervjuer av arbetssökande samt i utarbetandet av en sysselsättningsplan
 • Följ din sysselsättningsplan på överenskommet sätt.
 • Svara när TE-byrån försöker kontakta dig

Din aktivitet som arbetssökande granskas i perioder på arbetslöshetsförmånens 65 betalningsdagar, och detta motsvarar ungefär tre månaders oavbruten arbetslöshet. För att få full arbetslöshetsförmån ska du under granskningsperiodens alla 65 dagar arbeta tillräckligt eller ta del av sysselsättningsfrämjande tjänster. 

Om en arbetssökande inte har arbetat tillräckligt eller tagit del av sysselsättningsfrämjande tjänster, betalas 4,65 procent lägre arbetslöshetsförmån för följande 65 betalningsdagar. Detta motsvarar en självriskdag under en månad. Ytterligare information om att fylla aktivitetskraven på betalarna webbplatser:

Vanliga frågor om aktiveringsmodellen

Du kan inte beviljas arbetslöshetsförmån om du till exempel fullgör värnplikt eller civiltjänst eller vårdas på sjukhus. Utbetalningen av arbetslöshetsförmånen avgörs av den som betalar ut förmånen.

Under utrikesresor kan du få arbetslöshetsförmån om

 • TE-byrån kan få kontakt med dig
 • du deltar i tjänster enligt överenskommelse
 • du tar emot erbjudet arbete utan dröjsmål

Beviljande av arbetslöshetsförmån kan förutsätta att du bor i Finland. Detta utreds och fastställs av den som betalar arbetslöshetsförmånen.

Var beredd att lämna uppgifter som gäller din rätt till arbetslöshetsförmån

I samband med att du anmäler dig som arbetslös arbetssökande ger vi ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om din rätt till arbetslöshetsförmån utifrån de uppgifter du lämnat.

De uppgifter du lämnade i samband med anmälningen kan vara tillräckliga för ett arbetskraftspolitiskt utlåtande som vi skickar till din arbetslöshetskassa eller FPA.

Om vi behöver ytterligare upplysningar för vårt utlåtande, kontaktar vi dig.

 • Du behöver inte lämna exempelvis intyg till arbets- och näringsbyrån, om sådana inte särskilt begärs.
 • I ett meddelande om mottagande i Mina e-tjänster ser du om ett arbetskraftspolitiskt utlåtande har lämnats eller om arbets- och näringsbyrån kommer att kontakta dig för ytterligare upplysningar.

För det arbetskraftspolitiska utlåtandet kan arbets- och näringsbyrån till exempel begära

 • de senaste arbetsintygen eller arbetsavtalet, om du fortfarande arbetar
 • meddelandet om permittering eller intyget över permittering, om du är permitterad
 • avgångsbetyg och examensbetyg
 • skiljebetyg eller ett intyg över avbrutna studier, om du har sagt upp din studieplats vid en läroanstalt eller avbrutit dina studier
 • en redogörelse för när studierna inleddes och studiernas omfattning, om du fortfarande studerar
 • eventuella resultat av ansökan till utbildning, om du är under 25 år
 • ett intyg över fullgjord beväringstjänst eller civiltjänst
 • pass eller intyg över tillfälligt omhändertagande av pass samt arbets- och uppehållstillstånd, om du är invandrare

För att du ska beviljas arbetslöshetsförmån förutsätts att du anmält dig på arbets- och näringsbyrån och att du söker arbete på heltid. Du ska också vara beredd på att ta emot erbjudna jobb och TE-byråns tjänster. På den här sidan hittar du information om förutsättningarna för beviljande av arbetslöshetsförmån, hur du söker förmånen och när den börjar.

Om du får delinvalidpension har du rätt till arbetslöshetsförmån även om du inte söker arbete på heltid.

Sökande av arbetslöshetsförmån

 • Sök arbetsmarknadsstöd och grunddagpenning hos FPA.
 • Ansök om inkomstrelaterad dagpenning hos den arbetslöshetskassa som du hör till. Praxis varierar mellan olika kassor. Kontakta din arbetslöshetskassa för mer detaljerad information.

Observera att arbetslöshetskassor och FPA betalar arbetslöshetsförmåner retroaktivt för högst tre månader såvida inga särskilt vägande skäl föreligger.

Arbetslöshetsförmånen börjar

Din rätt till arbetslöshetsförmån börjar tidigast från den tidpunkt då du anmäler dig som arbetslös arbetssökande på en arbets- och näringsbyrå. Även självrisktiden – dvs. den tid för vilken arbetslöshetsförmån inte betalas – börjar först när du anmält dig på en TE-byrå.

 • Om du är helt utan arbete är självrisktiden för arbetslöshetsdagpenning och arbetsmarknadsstöd fem vardagar.
 • När arbetslöshetsförmånen börjar, kan bland annat bero på om du får en ekonomisk förmån av arbetsgivaren när anställningsförhållandet upphör, såsom ett så kallat gyllene handslag. Arbetslöshetskassan eller FPA avgör ärendet.

Om du inte har genomgått utbildning som leder till examen och ger yrkesfärdigheter efter gymnasiet eller grundskolan eller om du inte uppfyllt arbetsvillkoret beviljas du arbetsmarknadsstöd efter väntetiden, .Väntetiden är 21 veckor.

 • De kalenderveckor då personen varit i arbete som uppfyller arbetsvillkoret eller varit sysselsatt som företagare så att sysselsättningen uppfyller arbetsvillkoret för företagare dras av från väntetiden.
 • Också de kalenderveckor då personen fått arbetslöshetsförmån eller då arbetsmarknadsstöd inte har betalats på grund av väntetid, behovsprövning eller självrisktid dras av från väntetiden. Granskningsperioden är de två åren före väntetidens början.
 • Väntetiden avgörs av FPA.

Är du missnöjd med ett arbetskraftspolitiskt utlåtande?

TE-byrån ger arbetslöshetskassan eller FPA ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om din rätt till arbetslöshetsförmån. Utlåtandet kan inte överklagas separat.

 • Om du vill veta vad utlåtandet grundar sig på får du hjälp på TE-byrån eller på telefonservicen om utkomstskydd för arbetslösa

Betalaren av arbetslöshetsförmånen, dvs. arbetslöshetskassan eller FPA, kan inte ändra TE-byråns utlåtande. 

 • Om du vill överklaga kan du överklaga utbetalarens beslut. Du kan söka ändring i beslutet genom besvär hos besvärsnämnden för social trygghet. Besvärsanvisningen har bifogats beslutet av utbetalaren av arbetslöshetsförmånen.
 • Du kan överklaga ett beslut av besvärsnämnden för social trygghet hos försäkringsdomstolen.