Tillbaka till arbetsmarknaden genom arbetsprövning

Med hjälp av arbetsprövning på arbetsplatsen kan du få arbete när du planerar att återvända till arbetsmarknaden. Det lönar sig att själv söka en arbetsplats, men även arbets- och näringsbyrån ger dig information om arbetsgivare som anordnar arbetsprövning.

Under arbetsprövningen kan du visa arbetsgivaren din kompetens och motivation. När du prövar olika arbetsuppgifter kan du också tillsammans med anordnaren av arbetsprövningen och TE-byrån reda ut hurdana andra stödformer du har behov av för att återvända till arbetslivet.

Vad händer efter arbetsprövningen?  

Din egen bedömning av arbetsprövningen är viktig med tanke på planeringen av fortsättningen med TE-byrån. Även anordnaren av arbetsprövningen ger respons på prövningen och rekommenderar fortsatta åtgärder.  

Efter arbetsprövningen kan man stödja återinträdet på arbetsmarknaden genom till exempel lönesubventionerat arbete, utbildning eller jobbcoachning.

Utkomst och ersättning för kostnader

Under arbetsprövningen får du samma förmåner som du får som arbetslös. Om du avtalat om arbetsprövning i sysselsättningsplanen eller en ersättande plan kan du beviljas förhöjd arbetslöshetsförmån. Beslut om utbetalning av den förhöjda delen fattas av den som betalar arbetslöshetsförmånen, dvs. arbetslöshetskassan eller FPA.

För de dagar då du deltar i träningen kan du beviljas kostnadsersättning för kostnader som tjänsten orsakat.  Om du inte får ersättning från den som betalar arbetslöshetsförmånen kan TE-byrån betala kostnadsersättning enligt prövning.