Frivilliga studier med arbetslöshetsförmån

Frivilliga studier med arbetslöshetsförmån kan utveckla din kompetens och dina möjligheter att få jobb eller bevara jobbet. Utbildningstjänster tillhandahålls av en läroanstalt, medan Folkpensionsanstalten eller arbetslöshetskassan betalar ut förmånen.

Arbets- och näringsbyrån anskaffar inte utbildningen och väljer inte studerande liksom i arbetskraftsutbildning. Före utbildningen bedömer TE-byrån dock om studierna förbättrar din  yrkesfärdighet och dina möjligheter på arbetsmarknaden och uppfylls de övriga förutsättningarna för understöd av frivilliga studier. Kontakta din TE-byrå i ett så tidigt skede som möjligt t.ex. genom att lämna en begäran om kontakt via webbtjänsten Mina e-tjänster

Du kan beviljas arbetslöshetsförmån för studietiden om du

 • anmält dig som arbetssökande på en TE-byrå och din jobbsökning är i kraft
 • är minst 25 år
 • enligt TE-byråns bedömning har behov av utbildning och studierna förbättrar din kompetens och dina möjligheter på arbetsmarknaden
 • innan studierna inletts har, i din sysselsättningsplan, kommit överens om att studierna stöds med arbetslöshetsförmån

Frivilliga studier kan inte stödjas med  arbetslöshetsförmån, om du säger upp dig från ditt anställningsförhållande bara för att inleda frivilliga studier. Ifall uppsägningen beror t.ex. på hälsoskäl eller på grund av att den arbetssökande övergår från en arbetskraftsservice till en annan (t.ex. från en lönesubventionerad visstidsanställning till studier), är uppsägningen inget hinder för att stödja studierna.

För vilka studier kan arbetslöshetsförmån beviljas?

Arbetslöshetsförmån beviljas endast för studier på heltid. Följande studier anses vara studier på heltid:

 • målsättningen är att avlägga en lägre eller högre högskoleexamen,
 • studier som leder till yrkesinriktad grundexamen eller en examensdel, utbildning som handleder för yrkesutbildning eller utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv,
 • gymnasiestudier för ungdomar eller
 • studier med minst 5 studiepoäng eller 3 studieveckor eller 4,5 kompetenspoäng per studiemånad eller 25 timmar i veckan.
 • studier som ordnas för personer som passerat läropliktsåldern så som avses i lagen om grundläggande utbildning (628/1998), som omfattar minst 22 kurser per läsår.

Studierna ska leda till

 • yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen
 • lägre eller högre högskoleexamen vid universitet eller högskola
 • avläggande av delar av ovan nämnda examina.

Studierna kan också bestå av tilläggsutbildning och fortbildning så som avses i lagen om yrkesutbildning eller lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning, eller öppen universitets- eller yrkeshögskoleundervisning.

Studier som leder till licentiat- eller doktorsexamen som påbyggnadsexamen kan inte stödas med arbetslöshetsförmån.

Tidigare studier kan stödas med arbetslöshetsförmån endast om det har gått minst ett år sedan studierna avbröts. Detta utreds på basis av utdrag ur studieregistret eller en annan utredning av utbildningsproducenten. Begränsningen gäller dock inte studier som inletts under ett anställningsförhållande eller under en periodisering av den ekonomiska förmånen som arbetsgivaren betalar eller om man genomfört dessa studier som arbetskraftsutbildning.

Inga krav ställs på studiernas längd, men arbetslöshetsförmån som stöder studierna kan beviljas i högst 24 månader per studiehelhet. Om målet med studierna är att avlägga den grundläggande utbildningens lärokurs, kan den helhet som studierna bildar stödas i högst 48 månader.
Den maximala tiden för inkomstrelaterad dagpenning och grunddagpenning förbrukas också under studierna.

Lagändring 1.7–31.12.2020:

Man kan avvika från kravet på studieframsteg om studiernas framskridande har fördröjts på grund av COVID-19-pandemin. Den maximala stödtiden på 24 eller 48 månader för frivilliga studier kan förlängas till högst 31.12.2020, om studiernas framskridande har fördröjts på grund av COVID-19-pandemin. Förlängningen av stödtiden gäller studier vars stödtid upphör 1.7–31.12.2020. Studierna ska uppfylla de krav som ställs på omfattningen även inom ramen för den förlängda stödtiden.

Ärendet kan avgöras på basis av arbetssökandens egen anmälan. Läroanstaltens utredning om orsaken till att studierna fördröjts ska begäras endast i sådana enskilda fall där det finns en grundad anledning att begära utredning. Frivilliga studier kan stödjas med arbetslöshetsförmån också med stöd av lagen om främjande av integration.

Om dina studier inte kan stödas med arbetslöshetsförmån kan du ändå studera på deltid utan att förlora arbetslöshetsförmånen.

Studier och arbetslöshetsförmån

Om studierna pågår i mindre än ett halvt år ,kan du avlägga dem som kortvariga studier  utan att mista din arbetslöshetsförmån. Lä mera på sidorna om kortvariga studier med arbetslöshetsförmån.

Kortvariga studier med arbetslöshetsförmån

Kom ihåg att avtala om studierna med TE-byrån

Du måste själv söka en studieplats, men i allmänhet ska du avtala om studierna med din egen TE-byrå innan utbildningen börjar. Undantag är studier som inletts under ett anställningsförhållande, studier som ursprungligen inletts som arbetskraftsutbildning och studier som avbrutits för minst ett år sedan, men som du har för avsikt att inleda på nytt. Det kan också vara möjligt att få stöd för studier som inletts tidigare, om du har fått studieplatsen från reservplats eller om TE-byrån inte hinner göra upp en sysselsättningsplan innan studierna inleds.

Lämna två blanketter till TE-byrån för stödbeslutet:

 • Motivering till utbildningsbehov(TEM623): fyll i hela blanketten själv.
 • Utbildningsproducentens redogörelse till arbets- och näringsbyrån om studier som avses stödjas med arbetslöshetsförmån(TEM621): fyll i den första delen av blanketten själv och be läroanstalten fylla i den andra delen.

TE-byråernas kontaktuppgifter

Stödbelopp och utbetalning

Om du beviljats stöd för dina studier får du arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd under studietiden.

Som stödmottagande studerande ska du bland annat rapportera om studiernas framskridande. Om TE-byrån och betalaren av förmånen inte får dessa uppgifter kan rätten till arbetslöshetsförmånen upphöra och den betalda förmånen återkrävas. Upphörande av stödet förutsätter en giltig orsak (till exempel arbete, sjukdom, familjeledighet).

Meddela omedelbart TE-byrån om studierna tillfälligt avbryts för en viss tid (t.ex. längre sjukledighet, familjeledighet eller ett långvarigt jobb), eftersom stödtid förbrukas ända tills anmälan om avbrott gjorts. Arbets- och näringsbyrån granskar giltigheten av din orsak. Lovperioder vid läroinrättningen räknas inte som en giltig orsak. Minns också att meddela arbets- och näringsbyrån om när studierna fortsätter efter ett tillfälligt avbrott.

Frivilliga studier med arbetslöshetsförmån

Ytterligare info

Telefonservice för personkunder

Utbildningsrådgivning på Facebook på finska (facebook.com)

Du får mera information om ansökan och utbetalning av förmånen av din egen arbetslöshetskassa eller Fpa.