Frivilliga studier med arbetslöshetsförmån

Frivilliga studier med arbetslöshetsförmån kan utveckla din kompetens och dina möjligheter att få jobb eller bevara jobbet. Utbildningstjänster tillhandahålls av en läroanstalt, medan Folkpensionsanstalten eller arbetslöshetskassan betalar ut förmånen.

Den maximala stödtiden på 24 eller 48 månader för frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån kunde förlängas högst till den 31 december 2020, om framsteg i studierna har fördröjts på grund av covid-19-pandemin

Arbets- och näringsbyrån anskaffar inte utbildningen och väljer inte studerande liksom i arbetskraftsutbildning. Före utbildningen bedömer TE-byrån dock om studierna förbättrar din  yrkesfärdighet och dina möjligheter på arbetsmarknaden och uppfylls de övriga förutsättningarna för understöd av frivilliga studier. Kontakta din TE-byrå i ett så tidigt skede som möjligt t.ex. genom att lämna en begäran om kontakt via webbtjänsten Mina e-tjänster.  

Du kan beviljas arbetslöshetsförmån för studietiden om du

 • anmält dig som arbetssökande på en TE-byrå och din jobbsökning är i kraft
 • är minst 25 år
 • enligt TE-byråns bedömning har behov av utbildning och studierna förbättrar din kompetens och dina möjligheter på arbetsmarknaden
 • innan studierna inletts har, i din sysselsättningsplan, kommit överens om att studierna stöds med arbetslöshetsförmån    

Frivilliga studier kan inte stödjas med  arbetslöshetsförmån, om du säger upp dig från ditt anställningsförhållande bara för att inleda frivilliga studier. Ifall uppsägningen beror t.ex. på hälsoskäl eller på grund av att den arbetssökande övergår från en arbetskraftsservice till en annan (t.ex. från en lönesubventionerad visstidsanställning till studier), är uppsägningen inget hinder för att stödja studierna.

För vilka studier kan arbetslöshetsförmån beviljas?

Arbetslöshetsförmån beviljas endast för studier på heltid. Följande studier anses vara studier på heltid:

 • målsättningen är att avlägga en lägre eller högre högskoleexamen,
 • gymnasiestudier riktade till unga eller
 • studier vars genomsnittliga omfattning är minst 5 studiepoäng eller tre studieveckor eller 4,5 kompetenspoäng per studiemånad eller 25 timmar i veckan.

Studierna ska leda till

 • yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen
 • lägre eller högre högskoleexamen vid universitet eller högskola
 • avläggande av delar av ovan nämnda examina.

Studierna kan också bestå av tilläggs- och fortbildning eller öppen universitets- eller yrkeshögskoleundervisning enligt lagen om yrkesutbildning.

Studier som leder till licentiat- eller doktorsexamen som avläggs som påbyggnadsexamen kan inte stödjas med arbetslöshetsförmån.

Tidigare studier kan stödjas med arbetslöshetsförmån endast om det har förflutit minst ett år sedan studierna avbröts. Saken utreds med stöd av ett utdrag ur studieprestationsregistret eller någon annan redogörelse som utbildningsproducenten har gett. Begränsningen gäller dock inte studier som inletts under ett anställningsförhållande eller studier som inletts under en periodisering av den ekonomiska förmånen som arbetsgivaren betalar, eller om man genomfört dessa studier som arbetskraftsutbildning.

Inga krav ställs på studiernas längd, men arbetslöshetsförmån som stöder studierna kan beviljas i högst 24 månader per studiehelhet. Genomförande av den grundläggande utbildningen kan dock stödjas i högst 48 månader.Den maximala tiden för inkomstrelaterad dagpenning och grunddagpenning förbrukas också under studierna.

Om dina studier inte kan stödas med arbetslöshetsförmån kan du ändå studera på deltid utan att förlora arbetslöshetsförmånen.

Kom ihåg att avtala om studierna med TE-byrån

Du måste själv söka en studieplats, men i allmänhet ska du avtala om studierna med din egen TE-byrå innan utbildningen börjar. Undantag är studier som inletts under ett anställningsförhållande, studier som ursprungligen inletts som arbetskraftsutbildning och studier som avbrutits för minst ett år sedan, men som du har för avsikt att inleda på nytt. Det kan också vara möjligt att få stöd för studier som inletts tidigare, om du har fått studieplatsen från reservplats eller om TE-byrån inte hinner göra upp en sysselsättningsplan innan studierna inleds.

Lämna två blanketter till TE-byrån för stödbeslutet:

 • Motivering till utbildningsbehov(TEM623): fyll i hela blanketten själv.
 • Utbildningsproducentens redogörelse till arbets- och näringsbyrån om studier som avses stödjas med arbetslöshetsförmån(TEM621): fyll i den första delen av blanketten själv och be läroanstalten fylla i den andra delen.

Stödbelopp och utbetalning

Om du beviljats stöd för dina studier får du arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd under studietiden.

Som stödmottagande studerande ska du bland annat rapportera om studiernas framskridande. Om TE-byrån och betalaren av förmånen inte får dessa uppgifter kan rätten till arbetslöshetsförmånen upphöra och den betalda förmånen återkrävas. Upphörande av stödet förutsätter en giltig orsak (till exempel arbete, sjukdom, familjeledighet). Meddela omedelbart TE-byrån om studierna tillfälligt avbryts för en viss tid (t.ex. längre sjukledighet, familjeledighet eller ett långvarigt jobb), eftersom stödtid förbrukas ända tills anmälan om avbrott gjorts. Arbets- och näringsbyrån granskar giltigheten av din orsak. Lovperioder vid läroinrättningen räknas inte som en giltig orsak. Minns också att meddela arbets- och näringsbyrån om när studierna fortsätter efter ett tillfälligt avbrott.