Integrations- och arbetskraftsutbildning fungerar som vägar in i arbetslivet -kvaliteten på utbildningarna följs upp

21.1.2019

NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas sakkunniga söker de bästa lösningarna för att svara på de arbetslösa arbetssökandes servicebehov samtidigt som de tar hänsyn till de utmaningar med att hitta arbetskraft som regionens arbetsgivare kan ha.

I ekonomiskt hänseende är upphandlingarna omfattande. De träningar som NTM-centralerna köpte in under 2018 har på riksnivå köpts in till ett belopp av 26 054 094 euro. Integrationsutbildningar köptes under 2018 in till ett belopp av sammanlagt 59 421 158 euro på riksnivå.

Enligt kundresponsen gav kunderna karriärträning och integrationsutbildning medelvitsordet 4,2 (på skalan 1–5, varav 5 är bäst). Det medelvitsord som kunderna gav arbetskraftsutbildningen var nästan lika bra, 4,1. Som helhet ger deltagarna genomgående god respons för de tjänster de har fått oberoende av om det är fråga om arbetskraftsutbildning eller träning.

Kvaliteten på tjänsterna är en betydande aspekt i alla faser av upphandlingen av arbetskraftstjänster. Kundernas respons på arbetskraftstjänsterna följs noggrant upp vid arbets- och näringsbyråerna och NTM-centralerna.

Om det kommer in negativ respons om en utbildnings- eller träningstjänst eller någon annan tjänst eller om det lämnas in en reklamation om en tjänst direkt till arbets- och näringsbyrån, behandlas de alltid enligt det förfarande som anges i avtalen.

Mer info:

Arbetskrafts- och integrationsutbildningarnas kvalitet och effekt följs upp, ANM:s meddelande 21.1.2019, tem.fi

Arbetsmarknadstjänsters målinriktning och påverkan på deltagarnas sysselsättning, publikationsserien för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet 19/2018, vatt.fi (på finska)