Sysselsättningsanslag för 2019 tilldelades NTM-centralerna

31.1.2019

Regeringen beslutade den 31 januari 2019 om den regionala fördelningen av årets anslag för sysselsättning till NTM-centralerna och om anvisande av anslag för arbetslöshetsförmåner som reserverats för lönesubvention och startpeng till UF-centret. Sammanlagt 373,3 miljoner euro fördelades.
Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) och NTM-centralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret) använder anslagen huvudsakligen för upphandling av arbetskraftsutbildning, integrationsutbildning och träningar samt för lönesubventionerat arbete, startpeng och sysselsättningspolitiska understöd.


Fördelningen av anslag för sysselsättning och arbetslöshetsförmåner 2019 till NTM-centralerna och UF-centret

 • Nyland 56 799 000 euro
 • Egentliga Finland 14 620 000 euro
 • Satakunta 6 198 000 euro
 • Tavastland 14 701 000 euro
 • Birkaland 14 754 000 euro
 • Sydöstra Finland 11 699 000 euro
 • Södra Savolax 6 246 000 euro
 • Norra Savolax 7 218 000 euro
 • Norra Karelen 7 178 000 euro
 • Mellersta Finland 14 032 000 euro
 • Södra Österbotten 3 912 000 euro
 • Österbotten 6 875 000 euro
 • Norra Österbotten 12 527 000 euro
 • Kajanaland 3 412 000 euro
 • Lappland 8 330 000 euro

Sysselsättningsanslag totalt 188 501 000 euro
Arbetslöshetsförmånsanslag UF-centret 184 820 000 euro


Försöket med att finansiera lönesubventionerat arbete och startpeng med arbetslöshetsförmåner fortsätter


Åren 2017-2020 pågår ett försök med en finansieringsmodell där även lönesubventionerat arbete och startpeng kan finansieras med arbetslöshetsförmåner. Syftet är att göra det lättare för arbetslösa att återvända till arbetsmarknaden samt att sänka tröskeln för företagande.
Av anslaget för arbetslöshetsförmåner finansieras startpeng som betalas till arbetslösa som blir företagare samt lönesubventionerat arbete upp till grunddagpenningens belopp. I övrigt används sysselsättningsanslag. Anslaget tilldelas UF-centret och är tillgängligt för NTM-centralerna för lönesubventionerat arbete och startpeng.

Utöver detta fördelar arbets- och näringsministeriet till NTM-centralerna 12,5 miljoner euro oanvänt anslag från budgetåret 2018.
Dessutom har NTM-centralerna 21,5 miljoner euro till förfogande för sysselsättning inom statsförvaltningen. Av sysselsättningsanslaget lämnades dessutom 43,2 miljoner euro till arbets- och näringsministeriet, merparten av beloppet blir senare tillgängligt för NTM-centralerna.


Sysselsättningsanslag för 2019 tilldelades NTM-centralerna, ANM:s meddelande 31.1.2019
Statsrådet beslut, tem.fi