Löntagarnas organisationsgrad sjönk till under 60 procent 2017 visar utredning

11.3.2019

Löntagarnas fackliga organisering fortsätter att minska. År 2017 hörde bara drygt hälften av männen och två tredjedelar av kvinnorna till ett fackförbund. Sedan 2013 har organisationsgraden sjunkit med fem procentenheter. Inom de privata servicebranscherna är organiseringen lägre än inom andra branscher. Detta framgår av forskare Lasse Ahtiainens undersökning som gjorts på uppdrag av arbets- och näringsministeriet.

Antalet medlemmar som omfattas av intressebevakningen var 1 414 000 i slutet av 2017 och organisationsgraden som räknats ut på grundval av det var 59,4 procent. År 2013 var motsvarande antal 64,5 procent och sålunda har organisationsgraden sjunkit med 5,1 procentenheter.

Kvinnorna har organiserat sig oftare än männen. År 2017 var organisationsgraden bland kvinnor 66,4 och bland männen 52,3 procent. Bland männen har organiseringen sjunkit med 6,1 och bland kvinnorna med 4,1 procentenheter sedan 2013. Inom de offentliga tjänsterna var organisationsgraden 72,8, inom industrin 71,8 och inom de privata servicebranscherna klart lägst, 47,9 procent. Organiseringen har sjunkit inom industrin med nio, inom de offentliga servicebranscherna med 3,5 och inom de privata branscherna med 3,7 procentenheter sedan 2013.

Mer info

Utredning: Löntagarnas organisationsgrad sjönk till under 60 procent 2017, ANM:s meddelande 11.3.2019, tem.fi