Arbetstidslagen reformeras, ändringarna i kraft i början av år 2020

Den nya arbetstidslagen motsvarar förändringarna på arbetsmarknaden och i arbetslivet, såsom att arbete som är oberoende av tid och plats har blivit vanligare. Genom lagen bemöter man arbetstidsdirektivet och de krav som dess tolkningspraxis har ställt. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2020.

I den nya arbetstidslagen skapas för arbetsplatserna verktyg för att kunna tillämpa arbetsplatsspecifika arbetstidslösningar, där såväl arbetsgivarens som personalens behov i fråga om arbetstiden kan beaktas. Lagen utökar arbetsgivarens och arbetstagarens möjligheter att ingå avtal om ordinarie arbetstid. Det blir också möjligt att i större utsträckning än i nuläget avtala om flexibel arbetstid, dvs. flextid, i fortsättningen.

Till arbetstidslagen ska fogas bestämmelser om arbetstidsbank. De möjliggör avtal om införande av en lagstadgad arbetstidsbank på alla arbetsplatser, oberoende av om det finns bestämmelser om arbetstidsbank i ett kollektivavtal som är bindande för arbetsgivaren. I arbetstidsbanken kan arbetstid, intjänad ledighet och penningförmåner som omvandlats till ledighet sparas. Bestämmelsen om arbetstidsbank ökar arbetstagarens möjligheter att tjäna in längre ledigheter och samordna behoven i arbetet och behoven i privatlivet.

Mer info

Arbetstidslagen reformeras, ANM:s meddelande publ. på svenska 8.7.2019, tem.fi