UF-centralen och NTM-centralen börjar använda inkomstregistrets uppgifter den 1 januari 2020

Antalet användare av inkomstregistret ökar markant 2020, ANM:s förvaltningsgren bland dem 

Inkomstregistrets användarantal ökar markant den 1 januari 2020 då alla uppgiftsanvändare enligt lagen om inkomstdatasystemet börjar använda inkomstregistrets löneuppgifter. Det rör sig om över 400 organisationer. Inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsgren börjar inkomstregistrets uppgifter användas av Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret) och Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-centralen i Nyland). 

UF-centret sköter nästan alla utbetalningar av avtal eller statsunderstödsbeslut som ingåtts av NTM-centralen eller arbets- och näringsbyråerna. Inkomstregistrets löneuppgifter utnyttjas i utbetalningen av lönesubvention och startpeng. NTM-centralen i Nyland tar centraliserat hand om alla lönegarantifrågor i Finland. Inkomstregisterenheten lämnar ut uppgifter till arbets- och näringsbyråer, till NTM-centraler och till UF-centret för verkställighet av lönesubvention och startpeng enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) och för verkställighet av lönegarantilagen (866/1998) och lagen om lönegaranti för sjömän (1108/2000) (Lag om inkomstdatasystemet 12.1.2018/53, 13 §). 

Inkomstregistret togs i bruk från och med början av 2019 och sedan dess har alla utbetalda löner anmälts till inkomstregistret. Från och med 2021 meddelas även uppgifter om pension och andra förmåner till inkomstregistret. Inkomstregistret är ett av regeringens spetsprojekt inom digitaliseringen av de offentliga tjänsterna. Lagen om inkomstdatasystemet trädde i kraft 16.1.2018. Läs mer om inkomstregistret på webbplatsen inkomstregistret.fi 

Ansökan om utbetalning av lönesubvention och startpeng blir lättare i och med att inkomstregistret tas i bruk, även lönegarantimyndigheten börjar utnyttja inkomstregistrets uppgifter 

Ibruktagandet av inkomstregistret underlättar ansökan om utbetalning av lönesubvention och startpeng då UF-centralen hämtar de löneuppgifter som behövs för utbetalningen direkt från inkomstregistret. Inkomstregistrets uppgifter utnyttjas även i handläggningen och beslutsfattandet om NTM-centralens ansökningar om lönegaranti. 

Den som ansöker om utbetalning anmäler dock alltjämt löneuppgifterna till UF-centralen och den som ansöker om lönegaranti anmäler dem till NTM-centralen. Utnyttjandet av inkomstregistret som informationskälla för inkomst- och förmånsuppgifter utvidgas årligen men full omfattning uppnås inte i första skedet ens för inkomstuppgifternas del. De utsatta tiderna för anmälningarna kan orsaka dröjsmål i handläggningen av ansökningarna ifall den sökande inte anmäler löneuppgifterna på ansökan. Anvisningar för ansökan om utbetalning fram till utgången av 2019 finns närmare på UF-centralens webbplats keha.keskus.fi: 

Anvisningar för att ansöka om lönesubvention 13.12.2018 (pdf) 

Anvisningar för att ansöka om startpeng 3.12.2018 (pdf).