Arbetsmarknadsprognos: Strukturella problem begränsar sysselsättningsökningen

14.11.2019

Den ännu pågående ekonomiska tillväxten i Finland, om än avtagande, skulle tills vidare möjliggöra en rentav bättre sysselsättningsökning än den nuvarande. Hos oss begränsas dock sysselsättningsökningen av strukturell arbetslöshet, matchningsproblem och begränsat arbetskraftsutbud. Resultaten framgår av arbets- och näringsministeriets kortsiktiga arbetsmarknadsprognos som publicerades den 8 november 2019.

För närvarande avtar sysselsättningsökningen i Finland mer än man tidigare hade bedömt. Sysselsättningsökningen är redan över inom både industrin och byggandet. Inom industrin ökar permitteringarna. Den nu synliga sysselsättningsökningen härstammar från servicebranscherna.

Minskningen av befolkningen i arbetsför ålder fortsätter eftersom även den äldsta arbetsföra befolkningen i åldern 65–74 år börjar sjunka. Sysselsättningsgraden har ökat snabbare än antalet sysselsatta därför att den arbetsföra befolkningen i åldern 15–64 år har krympt. Även om deltagarfrekvenserna stiger och arbetskraftsefterfrågan fortfarande ökar något, ökar arbetskraftsutbudet bara lite. Befolkningen i arbetsför ålder börjar sjunka 2021.

Mer info:

Arbetsmarknadsprognos: Strukturella problem begränsar sysselsättningsökningen (ANM:s meddelande 8.11.2019)

Arbets- och näringsministeriets kortsiktiga arbetsmarknadsprognos, hösten 2019