Intressentgrupperna är nöjda med NTM-centralernas och TE-byråernas verksamhet

28.11.2019

I oktober genomfördes en enkät som riktades till sammanlagt 15 NTM-centralers och 15 TE-byråers intressentgrupper, såsom styrande ministerier och ämbetsverk samt serviceproducenter och myndighetspartner.

Resultaten visar att NTM-centralerna och TE-byråerna upplevs som viktiga regionala påverkare och som sakkunniga myndigheter som är bra på att samarbeta och lätta att närma sig. När det gäller NTM-centralerna gjordes undersökningen för femte gången, för TE-byråernas del gavs svar nu för första gången.

TE-byråerna har lyckats med skötseln av sysselsättningen

Enligt siffrorna från den första enkäten som omfattade TE-byråerna är den övergripande nöjdheten tämligen bra (3,82). Av de utvärderade delområdena fick snabbheten i samarbetet (3,82), verksamhetens kvalitet (3,84) samt samarbetsförmågan och samarbetet (3,78) de bästa vitsorden.

De försök på landskapsnivå som berörde TE-byråernas verksamhetsfält och reformen av verksamhetsmodellerna förefaller inte ha påverkat kvaliteten på tjänsterna. Intressentgrupperna anser att TE-byråerna har lyckats både med att sköta sysselsättningen och med att stöda tillgången till arbetskraft. Mest hade intressegrupperna samarbetat med TE-byråerna i frågor som gällde utbildning och träning (28,10 %) samt generellt sett i det omfattande arbetet för utveckling av regionen (19,80%).

Intressentgrupperna ser att det finns möjligheter att fördjupa samarbetet och att de servicekedjor som tillhandahålls kunderna genom samarbetet mellan olika aktörer kan göras smidigare.

Intressentgrupperna önskar vidare mångsidiga samarbetsformer och att TE-byråerna ska vara närvarande på fältet. Enligt intressentgrupperna bör uppmärksamhet fästas vid enhetlighet på lokal nivå och riksnivå.

Av 2 800 tillfrågade besvarades enkäten av 860 personer. Svarsprocenten var således 31, vilket kan betraktas som mycket bra.

NTM-centralerna och TE-byråerna har en klar roll i regionutvecklingen och samarbetet är viktigt

Kommuner, städer, företag och organisationer upplevde att de har ett aktivt regionalt samarbete med NTM-centralerna och TE-byråerna. Särskilt när det gäller TE-tjänsterna och det regionala utvecklingsarbetet identifierades många teman som förutsätter nätverksliknande tjänster och regionöverskridande samarbete.  De som svarade ansåg att rollerna inom regionutvecklingen är klara; vitsordet för NTM-centralerna blev 3,85 och för TE-byråerna 3,47.

Ytterligare information

Intressentgrupperna är nöjda med NTM-centralernas och TE-byråernas verksamhet (ely-keskus.fi)