Det resultatinriktade pilotprojektet som siktade på sysselsättning och utbildning av unga har slutat med gott resultat

29.1.2019

Inom de nationella tjänsterna "Unga i jobb!"  och "Unga framåt i arbetslivet!" fick unga under 30 hjälp med att hitta sysselsättning på öppna arbetsmarknaden, att avlägga sin första examen eller med att sysselsätta sig själva som företagare. Målet var att 10 000 unga skulle sysselsättas eller gå en utbildning.  

Försöket genomfördes under åren 2018–2019 genom ett nytt resultatinriktat tillvägagångssätt och resultaten var goda. Ungefär 9 000 unga gick med i tjänsten och ungefär 5 000 unga uppnådde målen.  

Förutom de mätbara resultaten inom tjänsten uppnådde många unga andra positiva resultat jämfört med utgångsläget, till exempel sysselsättning eller utbildning efter att tjänstens uppföljningstid hade upphört.

– Tack vare den positiva responsen, handledningen och uppmuntran fick hundratals unga också ny motivation till att fortsätta sträva efter framtida karriärstigar, konstaterar Teija Taskinen, medlem av tjänstens upphandlingsteam.

Den professionella kundhandledningen får beröm

Medan försöket pågick fick man värdefull tilläggsinformation om hur man genom resultatinriktade köptjänster kan arrangera tjänster som stöder ungas sysselsättning. Både serviceproducenterna och de unga ansåg att tjänsterna hade lyckats relativt väl trots att den bråda tidtabellen var en utmaning för genomförandet. Framför allt den välorganiserade kundhandledningen fick beröm. Man var också nöjd med att tjänsterna syntes som en stor satsning för att främja sysselsättningen bland unga.

Under tiden som försöket pågick noterade man att kompetensen och erfarenheten hos serviceproducenternas personal inverkade positivt på resultaten. Även serviceproducenternas egna nätverk till arbetsgivarna samt de ungas egen aktivitet bidrog till att uppnå resultat.

Tjänsterna "Unga i jobb!" och "Unga framåt i arbetslivet!" genomfördes inom 14 NTM-områden. Varje område valde en av tjänsterna eller tog i bruk båda tjänsterna enligt behov. Under processens gång presenterade serviceproducenterna tjänster för de unga, varefter de unga valde en serviceproducent som passade dem. Efter det här kartlades de ungas situation och arbetet inleddes på det vis som passade var och en. De serviceproducenter som genomförde tjänsterna valdes ut genom upphandling.

Mer info

Upphandling med mål att sysselsätta unga -resultatundersökning (tem.fi)

Video

En ungdom som deltog i pilotprojektet berättar sin historia (på finska)