Vi följer THL:s och RFV:s anvisningar i vår kundservice precis som man gör på andra håll för tillfället. Du följer väl aktivt med myndigheternas meddelanden gällande coronaviruset.

16.3.2020, uppdaterad 17.3.2020

Då du handlar enligt de anvisningar som TE-byrån och hälsovårdsmyndigheterna gett förblir din rätt till arbetslöshetsskydd oförändrad, det är t.ex. möjligt att kundevenemang inhiberas eller de arrangeras på ett annat sätt. Vi uppdaterar såväl på denna riksomfattande webbplats som på TE-byråernas webbplats ny information, allteftersom sådan är tillgänglig.

Då det gäller din ärendehantering kan du per telefon kontakta din egen TE-byrå eller den riksomfattande telefontjänsten för att komma överens om hur man ska framskrida gällande ditt ärende. Kolla ändå först ifall svaret på din fråga redan finns t.ex. i den elektroniska tjänsten Mina e-tjänster. Du kan använda den 24/7 på webben.

Mina e-tjänster

Lokala TE-tjänster

Aktuellt om coronaviruset COVID-19 (thl.fi)