På grund av coronaviruset förkortas varseltiden för permittering och samarbetsförhandlingarnas längd

27.3.2020

Varseltiden för permittering blir kortare, ändring av hävning av arbetsavtal under prövotiden

  • Den varseltid för permittering som föregår permitteringen av arbetstagare förkortas från 14 dagar till fem dagar. Arbetsgivaren ska med andra ord ge arbetstagaren meddelande om permittering senast fem dagar innan permitteringen börjar.
  • Samarbetsförhandlingarnas längd som gäller permittering förkortas från nuvarande sex veckor eller 14 dagar till fem dagar.
  • En arbetsgivare har i fortsättningen rätt att permittera en arbetstagare i ett anställningsförhållande för viss tid under samma förutsättningar som en arbetstagare som har ett arbetsavtal som gäller tills vidare. Bestämmelsen om prövotid ändras så att ett arbetsavtal kan hävas under prövotiden också av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker.
  • Återanställningsskyldigheten förlängs till nio månader, om arbetstagaren har sagts upp under den tid som de temporära bestämmelserna har varit i kraft.

Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt och de är i kraft till den 30 juni 2020.

  • Den permitterades rätt till arbetslöshetsförmåner utvidgas

  • Den som permitterats skulle ha rätt till arbetslöshetsförmåner bland annat trots studier eller företagsverksamhet. Ändringen gör att särskilt permitterade personer som studerar vid sidan av arbetet och bedriver företagsverksamhet snabbare kan ansöka om och få arbetslöshetsförmån, eftersom arbetskraftspolitiska förutsättningar för företagsverksamhet och studier inte behöver utredas.
  • För att arbetslöshetsförmån ska kunna betalas till den som permitterats förutsätts på motsvarande sätt som i nuläget att den permitterade anmäler sig som arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån och att det ges ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om personens rätt till arbetslöshetsförmån. För permitterade kvarstår också den skyldighet som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa att ta emot det arbete som arbetsgivaren erbjuder.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 april 2020 och är i kraft till den 31 juli 2020. Lagen ska tillämpas på den permitterade personal vars permittering har börjat den 16 mars 2020 eller efter det.

Läs mera:

På grund av coronaviruset förkortas varseltiden för permittering och samarbetsförhandlingarnas längd (tem.fi)