Lagändring utökar permitterades rätt till arbetslöshetsförmån och försnabbar processen att söka och erhålla arbetslöshetsförmån

Från och med den 1 april 2020 har en person som permitterats rätt till arbetslöshetsförmån utan hinder av till exempel företagsverksamhet eller studier. Ändringen i lagen om utkomstskydd för arbetslösa är i kraft till den 31 juli 2020. Ändringen ska trygga permitterade personers utkomst och göra behandlingen av ärenden som gäller utkomstskydd för arbetslösa vid arbets- och näringsbyråerna smidigare medan coronavirusepidemin pågår.

Lagen tillämpas på den permitterade personal vars permittering har börjat den 16 mars 2020 eller efter det.
Företagande eller studier inte ett hinder för arbetslöshetsförmån för permitterade

Den mest betydande förändringen är att en permitterad person som anmäler sig som arbetssökande har rätt till arbetslöshetsförmån utan hinder av till exempel företagsverksamhet eller studier. Denna ändring gör det snabbare att ansöka om och erhålla arbetslöshetsförmån för den som studerar eller bedriver företagsverksamhet vid sidan av sitt arbete. Om en permitterad person har en inkomst av företagsverksamhet tar Folkpensionsanstalten och arbetslöshetskassan denna inkomst i beaktande och betalar ut en jämkad arbetslöshetsförmån.

Den som permitteras ska fortfarande anmäla sig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån. Permitterade har också fortfarande en skyldighet att ta emot arbete som arbetsgivaren erbjuder.

Arbets- och näringsbyrån utreder inte om en permitterad person vägrat att ta emot arbete som byrån erbjudit eller försummat sin sysselsättningsplan, den plan som ersätter den eller deltagande i service.

Den snabba ökningen i permitteringar under en kort tid har ökat arbetsbördan för både arbets- och näringsbyråerna och utbetalarna av arbetslöshetsförmån. Arbets- och näringsbyråerna börjar vara överbelastade av dessa ärenden. Lagändringen minskar det arbete som permitteringarna orsakar vid arbets- och näringsbyråerna och försnabbar följaktligen genomförandet av systemet med utkomstskydd för arbetslösa medan coronavirusepidemin pågår.

Mer info

Lagändring utökar permitterades rätt till arbetslöshetsförmån och försnabbar processen att söka och erhålla arbetslöshetsförmån