Statsrådet lade fram en proposition om kommunala sysselsättningsförsök

5.6.2020

Kundservice vid TE-byrån.

Statsrådet lade den 4 juni 2020 fram ett förslag till lag om kommunala sysselsättningsförsök. Enligt förslaget ska man under försöken överföra vissa av de statliga arbets- och näringsbyråernas uppgifter till kommunerna. I försöket kombineras statens och kommunernas resurser, kunnande och tjänster. Försökskommunerna ska också ge arbetskraftspolitiska utlåtanden enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa istället för arbets- och näringsbyrån.

I försöket kommer kommunerna att i pilotprojekt testa olika sätt att erbjuda sysselsättningsservice och ta fram bästa praxisen för att förnya servicestrukturerna. För den tid försöket pågår överförs till försöksområdena rådgivning, handledning och serviceuppgifter som hänför sig till sysselsättningsfrämjande tjänster för enskilda kunder, uppgifter som gäller beviljande av vissa behovsprövade förmåner samt lämnande av vissa arbetskraftspolitiska utlåtanden.

Bakgrund till de kommunala sysselsättningsförsöken

Ett av målen i regeringsprogram är att höja sysselsättningsgraden och stärka kommunernas roll som anordnare av sysselsättningstjänster. I lagen finns bestämmelser om ett tidsbestämt försök där försökskommunerna istället för arbets- och näringsbyrån delvis ska ansvara för att erbjuda lagstadgad arbetskraftsservice och tjänster som främjar integration.

Hösten 2019 kunde alla kommuner ansöka om att bli ett försöksområde. Den föreslagna lagen ger behörighet och skapar en rättslig ram för överföring av uppgifter och kunder till de frivilliga försöksområdena. Innan försöket inleds kommer regeringen att lägga fram ett kompletterande förslag till ändring av den nu föreslagna lagen så att försöket utvidgas. En andra ansökningsomgång för att utvidga försöket till kommunerna har redan ordnats.

Målet med de kommunala sysselsättningsförsöken

Målet med de kommunala sysselsättningsförsöken är att främja sysselsättningen genom att förbättra servicen för arbetslösa. Kundorienteringen i servicen stärks när sysselsättnings-, utbildnings-, social- och hälsovårdsservice kombineras och stöder den arbetssökandes sysselsättning bättre än tidigare. 

Målgruppen för de kommunala sysselsättningsförsöken

Till målgruppen för försöket hör arbetslösa arbetssökande, personer som är sysselsatta och personer som deltar i sysselsättningsfrämjande service och som inte har rätt till inkomstrelaterad dagpenning samt alla som är under 30 år och alla invandrare samt personer med ett främmande språk som modersmål.

När inleds de kommunala sysselsättningsförsöken?

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2020 och försöket vara från den 1 januari 2020 till den 30 juni 2023.

Ytterligare information

Statsrådet lade fram en proposition om kommunala sysselsättningsförsök (ANM:s meddelande 4.6.2020) (tem.fi)