Startpeng har en positiv inverkan på inledandet av företagsverksamhet

12.6.2020

Startpengen upplevdes ha en effekt som möjliggör grundande av ett företag och den upplevdes också försnabba bildandet av ett företag, berättar en färsk utredning från arbets- och näringsministeriet.
Av utredningen framgår att de viktigaste motivationsfaktorerna för att bli företagare var desamma som i 2012 års undersökning. Viljan att skapa ett eget jobb, frihet och självständighet i arbetslivet samt utnyttjandet av den egna yrkesskickligheten och utbildningen var fortfarande de viktigaste motivationsfaktorerna. Den allmänna bilden av startpeng är densamma som i utredningen 2012. Företagare som fick startpeng upplevde att startpengen uppmuntrar till företagande, även om startpengen i sig inte var ett direkt incitament för att grunda ett företag. Dessutom ansågs rådgivningen om startpeng och företagarutbildningen vara viktiga.

Företagarnas tillfredsställelse med servicehelheten för startpeng ökar

De mest betydande förändringarna jämfört med undersökningen 2012 hänför sig till en ökning av övergångar på arbetsmarknaden, vilket syns till exempel i nedläggningen av företag och företagarnas övergång till löntagare i och med att företagsverksamheten upphör. Å andra sidan har allt fler företagare som tidigare varit företagare på deltid under de senaste åren utvidgat sin deltid till företagsverksamhet på heltid med hjälp av startpengen.

Företagarnas och experternas tillfredsställelse med snabbheten i beslutsfattandet, utbetalningarna och ansökningsprocessen har i allmänhet ökat. Den största utmaningen var de regionala skillnaderna i tolkningen av beslutsprocesserna för startpeng. Den ökade betydelsen av företagande på deltid och självsysselsättning utmanar också systemet med startpeng. Både företagare som fick startpeng och experter var i huvudsak nöjda med kommunikationen om startpeng.
Av utvecklingsbehoven ansåg experterna att den finansiella rådgivningen bör vara en del av ansökningsprocessen. Utredningen rekommenderar att beviljandet av startpeng förenhetligas och att de nya formerna av företagande och arbete beaktas bättre i villkoren för beviljande av startpeng. Dessutom bör det vara möjligt att förbereda inledandet av företagsverksamhet redan innan startpeng fås.

Ytterligare information

Startpeng har en positiv inverkan på inledandet av företagsverksamhet (ANM:s meddelande 12.6.2020) (tem.fi)

I utredningen granskades synpunkterna hos företagare som fått startpeng åren 2011–2019 och experter på startpeng om hur startpengen fungerar. Dessutom kartlades företagens rekryteringskompetens och identifieringen av kompetensbehov. Syftet med utredningen var att skapa en uppdaterad helhetsbild av tjänsterna för nystartade företagare samt att producera information som stöd för grundande av tillväxtorienterade företag och förnyelse av företag. En undersökning om startpengens effekter publicerades senast 2012, mot vilken resultaten av denna undersökning speglades.