Regeringen föreslår komplettering av kommunförsöket för sysselsättningen

2.9.2020

Den 27 augusti 2020 lämnade regeringen en proposition med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen. Enligt den kompletterande propositionen ska till försöksområdena fogas sex nya försöksområden. Dessutom fogas en eller flera kommuner till de fyra ursprungliga försöksområden som fastställdes i den ursprungliga propositionen.

I den kompletterande propositionen preciseras att en kommun inom försöksområdet ska svara för uppgifterna. Kommunen ska emellertid kunna avtala om att överföra organiseringsansvaret på en annan kommun inom samma försöksområde. Kommunerna inom försöksområdet kan också avtala om samarbetsformer för att sköta uppgifterna.

Avsikten med den ursprungliga propositionen var att arbets- och näringsbyråns uppgifter och skyldigheter skulle överföras på kommunerna i samband med försöket. I propositionen saknades dock bestämmelser om dessa uppgifter, men sådana föreslås nu bli fogade.

Inom den utsatta tiden kom det in 12 ansökningar om att få delta i de kommunförsök för sysselsättningen som är under beredning. Ansökningarna omfattade sammanlagt 38 kommuner. Av ansökningarna valdes 10 ut för fortsatt beredning.

Kommunförsöken genomförs i enlighet med den försökslagstiftning som är under beredning. Försöksområdena bekräftas slutligt när försökslagen har godkänts av riksdagen.

Kommuner och samkommuner som godkänts för att delta i försöken (tem.fi) (meddelande 27.8.2020)

Läs även

Statsrådet lade fram en proposition om kommunala sysselsättningsförsök (nyhet 5.6.2020)