UF-centret och NTM-centralen börjar använda förmånsuppgifter i inkomstregistret fr.o.m. 1.1.2021

22.10.2020

Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret) och närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen i Nyland) börjar utnyttja pensions- och förmånsuppgifter i inkomstregistret från och med 1.1.2021. Inkomstuppgifterna i inkomstregistret har använts av UF-centret och NTM-centralen sedan 1.1.2020.

Inkomst- och förmånsuppgifter från inkomstregistret utnyttjas vid utbetalning av lönesubvention och startpeng samt vid behandling av lönegaranti. UF-centret sköter nästan alla utbetalningar som grundar sig på NTM-centralens och arbets- och näringsbyråernas avtal eller statsunderstödsbeslut. Lönegarantifrågor behandlas centraliserat vid NTM-centralen i Nyland för hela Finlands del.

Inkomstregistret är en elektronisk databas som innehåller heltäckande uppgifter om löner, pensioner och förmåner som betalats till medborgarna. Arbetsgivare och andra som betalar ut prestationer är skyldiga att anmäla uppgifter om utbetalda löner och förmåner till inkomstregistret. Ur inkomstregistret får användarna endast den information som de enligt lag har rätt till och som de behöver i sin verksamhet. Inkomstregistret togs i bruk från och med början av 2019 och sedan dess har alla utbetalda löner anmälts till inkomstregistret. Från och med 2021 meddelas även uppgifter om pension och andra förmåner till inkomstregistret. 

Läs mer om inkomstregistret på webbplatsen om inkomstregistret (vero.fi)

Inkomstregistrets löne- och förmånsuppgifter gör behandlingen av ansökningar om lönesubvention och startpeng smidigare

UF-centrets utbetalningsbeslut grundar sig på aktuella inkomstuppgifter och senare förmånsuppgifter från inkomstregistret. Utnyttjandet av inkomstregistrets löne- och förmånsuppgifter gör utbetalningen av lönesubvention och startpeng smidigare bland annat genom att minska antalet efterutredningar. Inkomstregistrets uppgifter utnyttjas även i handläggningen och beslutsfattandet av ansökningar om lönegaranti vid NTM-centralen.

Komplettering av ansökningsblanketterna för utbetalning av lönesubvention och startpeng med förmånsuppgifter i TE-tjänsternas Mina e-tjänster inleds 17.1.2021. Den som ansöker om utbetalning ska dock kontrollera de uppgifter som överförts från inkomstregistret till ansökan om utbetalning och vid behov komplettera dem, eftersom uppgifterna i registret ännu inte till alla delar är fullständigt heltäckande.

Närmare anvisningar om hur man ansöker om utbetalning finns på UF-centrets webbplats

Anvisningar för att ansöka om lönesubvention (keha-keskus.fi) (pdf)

Anvisningar för att ansöka om startpeng (keha-keskus.fi) (pdf)

Frågor om utbetalningen lonesubvention

  • uf-centret@ntm-centralen.fi
  • startpeng.uf-centret@ntm-centralen.fi.

Frågor om lönegaranti 

  • lonegaranti.nyland@ntm-centralen.fi
  • telefontjänsten 0295 020 020.

Mer information om ansökningen av lönegaranti finns på webbplatsen ely-keskus.fi under avsnittet om Lönegaranti. Vi rekommenderar att ni uträttar ärendena elektroniskt. FöretagsFinlands telefontjänst tfn 0295 020 500 ger råd om hur man sköter ärenden om lönesubvention och startpeng elektroniskt.

Lönegaranti (ely-keskus.fi)