Regeringen föreslår: arbets- och näringsbyråerna ska även kunna erbjuda studier som leder till högskoleexamen

30.10.2020

Den 29 oktober överlämnade statsrådet en proposition till riksdagen. I propositionen föreslås att närings-, trafik- och miljöcentralerna och arbets- och näringsbyråerna ska kunna anskaffa eller erbjuda studier som leder till högskoleexamen som arbetskraftspolitisk utbildning under vissa förutsättningar perioden 1.1.2021–30.6.2022. 

Syftet med propositionen är att främja sysselsättning och trygga tillgången på kompetent arbetskraft särskilt i växande branscher och samtidigt beakta de förändringar på arbetsmarknaden som coronapandemin ger upphov till.

I propositionen föreslås att det görs temporära ändringar i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) så att det blir möjligt att som arbetskraftspolitisk utbildning anskaffa

  • studier som leder till högskoleexamen för att slutföra avbrutna högskolestudier,
  • studier som leder till högskoleexamen inom samma område för en person som har examen på institutnivå eller en examen på motsvarande nivå från utlandet,
  • studier som leder till en ny högskoleexamen för en enskild kund som redan har en högskoleexamen, om personen på grundval av sin tidigare examen kan godkännas för en utbildning som riktas till en specifik målgrupp och i fråga om vilken högskolan har bestämt de sökandes behörighet separat, och om det uppskattas ta högst 24 månader att avlägga examen.

En förutsättning för att bli vald som studerande är, precis som när det gäller övriga arbetskraftspolitiska utbildningar, att personen är lämplig för utbildningen och det yrke eller den uppgift som utbildningen är till för och att personen har ett utbildningsbehov som konstaterats av arbets- och näringsbyrån. När studierna som leder till högskoleexamen anskaffas som arbetskraftspolitisk utbildning ansvarar arbets- och näringsbyrån för att välja studerande och universitetet eller yrkeshögskolan fattar beslut om att anta studeranden.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2021 och gälla till utgången av juni 2022. Lagen ska tillämpas på de studier som avses i propositionen och börjar senast den 30 juni 2022 och slutar senast den 30 juni 2024.

Mer information

Regeringen föreslår temporära ändringar i den arbetskraftspolitiska utbildningen – arbets- och näringsbyråerna ska även kunna erbjuda studier som leder till högskoleexamen (Arbets- och näringsministeriets pressmeddelande 29.10.2020)