Genom upphandling påskyndas sysselsättningen i kommunerna - mer info om projektansökan

1.12.2020, uppdaterad 21.12.2020

Pusselbitar

I programmet för att påskynda sysselsättningen genom upphandling har ansökan om sysselsättningspolitiskt understöd för kommunerna öppnats 1.12.2020. Ansökan är öppen fram till 31.12.2020 och den genomförs samtidigt vid alla arbets- och näringsbyråer.

Det riksomfattande målet är att få igång minst 15 regionala pilotprojekt där flera kommuner deltar i utvecklingen av nytt sysselsättande samarbete genom offentlig upphandling.

Programmet för att påskynda sysselsättningen genom upphandling syftar i enlighet med regeringsprogrammet till att man genom offentlig upphandling allt bättre ska stödja sysselsättningen. På detta sätt kan man till exempel underlätta för partiellt arbetsföra eller långtidsarbetslösa att komma in på arbetsmarknaden.   

Arbets- och näringsministeriet svarar för samordningen av programhelheten. Projektet samordnas på riksnivå av Finlands Kommunförbund. De kommunala projekt som nu inleds bildar ett projektnätverk.

Vad är ansökan till programmet för att påskynda sysselsättningen genom upphandling?

  • ansökningstid 1–31.12.2020, ansökningarna till arbets- och näringsbyrån i det egna området
  • den sökande kan vara en eller flera kommuner i samarbete
  • finansiering på 50 % (sysselsättningspolitiskt understöd) erbjuds genom upphandling för att bygga upp och utveckla verksamhetsmodellen för sysselsättning
  • upphandlingarna sysselsätter redan under projektperioden eller sysselsättningsvillkoret används vid upphandlingar under projektperioden
  • i och med projektet får kommunerna praktiskt sparrningsstöd för sitt arbete genom det riksomfattande samordningsprojektet i Kommunförbundet

Projektansökan för sysselsättningspolitiskt understöd

Ansökan om sysselsättningspolitiskt projektunderstöd – informationsmöte 9.12. - svar på frågor som togs upp vid mötet

Kommunförbundet ordnade ett informationsmöte för kommunerna onsdagen 9.12.2020 kl. 10-11. Nedan ges svar på de frågor som togs upp vid informationsmötet 9.12. 2020.

Fråga: De specialvillkor som gäller kommuner med kommunförsök för att ansöka om ett projekt har berättats i meddelanden om projektansökan (VAI av utlysningen). I annonsen konstateras på annat håll att kostnaderna för 1 årsv. vid behov kan fördelas så att de gäller arbetsinsatsen hos högst två olika personer. 

Gäller denna delningsmöjligheten också kommuner som deltar i kommunförsöket?

Svar: Den kommun som deltar i kommunförsöket kan inte fördela kostnader/uppgifter mellan två olika personer så att personen också utför uppgifter inom kommunförsöket. I ärendet agerar man inom ramen för den avgränsning av kommunförsöket som anges i utlysningen.

Fråga: Är det möjligt att använda understöd för köp av tjänster (t.ex. byggande av ett uppföljningssystem eller kommunikationstjänster)?

Svar: Stödet kan användas för att köpa tjänster i samband med verksamheten. För det egentliga byggandet av uppföljningssystemet kan understödet inte användas. De godtagbara kostnaderna kan vid behov kontrolleras i anvisningen för tillämpning av bestämmelserna från och med sidan 103.

Fråga: I ansökningsannonsen nämns bilagorna 1 –3 till ansökan, men de bilagor som nämns på ansökningsblanketten har inte numrerats. Vilka bilagor avses?

Svar:

  1. projektbeskrivning och sammanfattning av projektbeskrivningen, ingen separat blankett
  2. redogörelse om projektpersonalens lönekostnader per person (bruttolön och bikostnader specificerade), ingen separat blankett
  3. en redogörelse för övriga kostnader som hänför sig till genomförandet av projektet. Kan använda bifogade blankett som utarbetats av en enda arbets - och näringsbyrå.

Dessutom behövs kopior av eventuella andra finansieringsbeslut som hänför sig till genomförandet av projektet samt vid behov en utredning om sökandens mervärdesskatteskyldighet.

Annat att informera

Ändringar i kontaktpersoner

Egentliga Finland: Kari Kettunen, kari.kettunen@te-toimisto.fi

Kajanaland: Kati Kemppainen, kati.kemppainen@te-toimisto.fi

Experter från Företagarnas upphandlingsrådgivningsnätverk i Finland har meddelat att de står till kommunernas förfogande redan under projektansökan.

Ytterligare information

Blankett