Ändringarna i landskapsindelningen påverkar arbets- och näringsbyråernas verksamhet

7.12.2020

Ändringarna i landskapsindelningen enligt statsrådets beslut från och med den 1 januari 2021 är:

  • Heinävesi kommun flyttas från Södra Savolax till landskapet Norra Karelen
  • Jorois kommun flyttas från Södra Savolax till landskapet Norra Savolax
  • Itis kommun flyttas från Kymmenedalen till landskapet Päijänne-Tavastland
  • Kuhmois kommun flyttas från Mellersta Finland till landskapet Birkaland
  • Storkyro kommun flyttas från Österbotten till landskapet Södra Österbotten

Arbets- och näringsbyråerna vidtar nödvändiga förebyggande åtgärder till följd av ändringarna. Man kommer att meddela kunderna per brev och via Mina e-tjänster om kundrelationer för personkunder och företagskunder som bor i kommunerna som flyttas samt om överföringen av anhängiga förvaltningsärenden till en annan arbets- och näringsbyrå.

Överföringen av oavslutade ärenden och kundrelationer och skötseln av ärenden enligt den nya landskapsindelningen kan egentligen börja först 1.1.2021. Då överförs anhängiga förvaltningsärenden och andra ärenden samt klientrelationer, om behörigheten i dem bestäms enligt lagen utifrån klientens hemkommun eller placeringskommun.

NTM-centralerna fattar vid behov beslut om ändring av verksamhetsområdet för en arbets- och näringsbyrå som lyder under dem i enlighet med landskapsindelningen, om inte arbets- och näringsbyråns verksamhetsområde redan genom ett tidigare beslut är bundet till ett landskapsområde enligt lagen om landskapsindelning. På så sätt grundar sig alla arbets- och näringsbyråernas verksamhetsområden från och med den 1 januari 2021 på landskapen, så deras verksamhetsområden ändras enligt statsrådets beslut.

Läs mer: