De kommunala sysselsättningförsöken inleds 1.3.2021

I enlighet med statsminister Sanna Marins regeringsprogram förstärks kommunernas roll som arrangör av sysselsättningstjänster. Regeringen godkände lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen den 15.12.2020.

Som första åtgärd inleds de kommunala sysselsättningsförsöken, som innebär att försökskommunerna delvis ansvarar för erbjudandet av arbets- och näringstjänster (TE-tjänster) inom sitt område. De kommunala sysselsättningsförsöken inleds 1.3.2021 och avslutas 30.6.2023. I försöken deltar sammanlagt 25 försöksområden och 118 kommuner.

Kundgrupper som övergår till försöken

Till försöken hänvisas inom försöksområdena de arbetssökande som är arbetslösa eller deltar i arbetskraftsservice som inte har rätt till inkomstrelaterad dagpenning. Till försöken överförs dessutom alla arbetssökande under 30 år och alla invandrare och främmandespråkiga personer som antingen är arbetslösa, sysselsatta eller deltar i sysselsättningsfrämjande service vid arbets- och näringsbyråerna inom projektområdena.

Försökskommunen ansvar för tillhandahållande av offentlig arbetskrafts- och företagsservice (arbets- och näringstjänster) till dessa kundgrupper. Hänvisningen till kund hos kommunen innebär att arbets- och näringsbyrån informerar den arbetssökande om att dennes hemkommun i fortsättningen ansvarar för tillhandahållande av arbets- och näringstjänster till honom eller henne.

Då det gäller arbetsgivarkunder ändras lagstiftningen inte. TE-byråerna erbjuder fortfarande arbetsgivar- och företagstjänster även i försökskommunerna.

I kommunförsöken med sysselsättning kommer cirka 230 000 kunder, vilket är cirka 36 procent av arbets- och näringsbyråernas alla kunder, att överföras till kommunerna. 50 procent av alla arbetslösa arbetssökande överförs från arbets- och näringstjänsterna till försöken.

Syftet med sysselsättningsförsöken

Sysselsättningsförsöken syftar till att på ett effektivare sätt än i nuläget främja att arbetslösa arbetssökande sysselsätts och vägleds till utbildning samt till att ta fram nya lösningar på tillgången till kompetent arbetskraft. Syftet med försöken är att förbättra möjligheterna särskilt för personer som varit arbetslösa en längre tid eller med en svag ställning på arbetsmarknaden att komma in på arbetsmarknaden.

I försöken utvecklas sådana sysselsättningsfrämjande tjänster och servicemodeller för arbetssökande som bättre än i nuläget kan identifiera och lösa kundernas individuella servicebehov, hinder för sysselsättning samt kompetensutvecklingsbehov.

Staten och kommunerna har ett starkt gemensamt intresse av att främja sysselsättningen. Syftet med kommunförsöken med sysselsättning är att få fram information om hur verkningsfull kombinationen av statens och kommunernas finansiering, kompetens och kundservice är.

Försöken följs upp med hjälp av kontinuerlig statistisk uppföljning och statsrådets gemensamma effektbedömning.

Ytterligare information