En ny arbets- och näringstjänststrategi har publicerats

17.12.2020

Arbets- och näringsministeriet och arbets- och näringsförvaltningen har tillsammans berett en arbets- och näringstjänststrategi för förändringsskedet. I strategin fastställs prioriteringarna för de offentliga arbetskrafts- och företagstjänsterna under de närmaste åren. Fokus i den strategin ligger på säkerställandet av individuell service och en arbetsgivarorienterad rekryteringstjänst. I strategin betonas dessutom strategiskt partnerskap och digitalisering.

Riktlinjerna i arbets- och näringstjänststrategin

  • Startpunkten för jobbsökningen och tillhandahållandet av individuell service stärks
  • Arbetsgivar- och arbetsförmedlingstjänsterna slås samman till rekryteringstjänster
  • Små och medelstora företag stöds i rekryteringen, omställningssituationer samt tillväxt och internationalisering i nära samarbete med partnernätverket
  • Satsningar görs på nystartat företagande
  • Satsningar på ett verkningsfullt och sektorsövergripande tjänsteutbu
  • Arbets- och näringsbyråernas servicestruktur reformeras och en servicemodell med flera kanaler skapas
  • En kunnig och uppskattad personal är en betydande resurs
  • Kunskapsbaserad ledning som en central del av utvecklandet av servicesystemet

Vid beredningen av servicestrategin beaktades de många reformer som för närvarande påverkar arbets- och näringsförvaltningens strukturer och organiseringen av verksamheten, såsom kommunförsöken med sysselsättning, den nordiska modellen för arbetskraftsservice, beredningen av en permanent servicestruktur, reformen av serviceorganisationen för kontinuerligt lärande samt utvidgningen av de sektorsövergripande tjänsterna. 

Ytterligare information