Webbhandledningstjänsten tas i bruk vid arbets- och näringsbyrån

29.12.2020


Arbets- och näringsbyråernas och arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenters nya verktyg för yrkesvals- och karriärvägledning finns på adressen Ohjaustaverkossa.fi. Det är en informationssäker virtuell plattform där man på ett säkert och enkelt sätt kan dela personliga uppgifter och filer samt aktiverande reflektionsuppgifter i en konfidentiell skriftlig konversation – med hjälp av uppgifterna kan du bearbeta din situation även mellan handledningssamtalen.

Du behöver endast en webbläsare och verktyg för stark autentisering. Tjänsten kompletterar andra kommunikationskanaler som redan används i styrningen via flera kanaler. Du kan få webbhandledning via arbets- och näringsbyråernas eller arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenters normala tidsbokning.

Från början av 2021 erbjuds också sektorsövergripande/multiprofessionell handledning, där du får tillgång till expertis inom flera olika områden. Före sommaren 2021 kommer det också att finnas möjlighet till videosamtal i samtalsrummet.

Ytterligare information

Satu Meriluoto, webbtjänstplanerare, projektet Kohtaamo, satu.meriluoto@ely-keskus.fi