Kommunala sysselsättningsförsöken

Vad är de kommunala sysselsättningsförsöken

I de kommunala sysselsättningsförsöken överförs en del av arbets- och näringsbyråernas uppgifter som gäller vissa kundgrupper genom lagstiftning till kommunerna som deltar i de kommunala sysselsättningsförsöken. De regionala försöken inleds 1.1.2021 och 1.3.2021. Alla kommunala försök avslutas 30.6.2023.

I de kommunala försöken blir en del av de arbetssökande kunderna kunder hos de kommuner som deltar i de kommunala försöken och en del blir kvar hos arbets- och näringsbyrån. Under försöken ansvarar i huvudsak hemkommunerna för tjänsterna för de kunder som överförs. De kunder som inte blir kunder i de kommunala försöken fortsätter som kunder hos arbets- och näringsbyrån.
  
Målet med de kommunala försöken är att effektivare än i nuläget främja sysselsättningen av arbetslösa arbetssökande och vägledningen till utbildning samt att skapa nya lösningar för tillgången av kompetent arbetskraft. Syftet med försöken är att utveckla tjänster som stöder den arbetssökandes sysselsättning samt servicemodeller där klientens situation och servicebehov beaktas individuellt. 

Vilka är kunder i de kommunala försöken  

Som arbetssökande är du kund i de kommunala försöken om din hemkommun ingår i ett regionalt kommunförsök och du som arbetssökande hör till någon av följande klientgrupp:  

  • arbetslösa arbetssökande, sysselsatta och personer inom sysselsättningsfrämjande tjänster som inte har rätt till inkomstrelaterad dagpenning
  • alla under 30 år oberoende av om de får arbetsmarknadsstöd, grunddagpenning för arbetslöshetsdagpenning eller inkomstrelaterad dagpenning
  • alla personer med ett främmande språk som modersmål och invandrare oberoende av ålder och förmån i anslutning till arbetslösheten.  

Hur vet du om du är kund i ett kommunalt försök

Om du är kund i ett försök får du information om det personligen antingen per brev eller i Mina e-tjänster när du anmäler dig elektroniskt som arbetssökande eller när du gör en ändringsanmälan om att arbetslösheten inleds. Du blir kund i ett försök automatiskt och behöver inte vidta några åtgärder.   

Dina planer som du kommit överens om vid arbets- och näringsbyrån är fortfarande förpliktande om du blir kund i ett kommunalt försök, fram till att en ny plan görs upp tillsammans med dig i det kommunala försöket. Din sysselsättningsplan och de uppgifter som överenskommits i den hittas i tjänsten Mina ärenden.   

Inledande av jobbsökning under kommunförsöken  

Både de kommunala försökens och arbets- och näringsbyråns kunder anmäler sig som arbetssökande på arbets- och näringstjänsternas webbplats i Mina e-tjänster. Jobbsökningens giltighet är en förutsättning för att man ska kunna ansöka om arbetslöshetsförmån hos FPA eller arbetslöshetskassan.  

Kundrelationens längd 

När du är arbetssökande kund fortsätter kundrelationen i ett kommunalt försök under hela kommunala försöket fram till 30.6.2023. Om du till exempel får en visstidsanställning och blir arbetslös på nytt efter att anställningen upphört hör du till ett kommunalt försök fram till 30.6.2023, även om du inte längre uppfyller kriterierna för målgruppen för de kommunala försöken.   

Enspråkiga kommuners kunder som uträttar ärenden på svenska 

Av de kommuner som hör till försöksområdena är Esbo, Hangö, Helsingfors, Karleby, Borgå, Raseborg, Åbo och Vanda tvåspråkiga. Övriga kommuner som hör till försöksområdena är enspråkiga. Enligt språklagen har du som kund rätt att använda finska eller svenska i myndighetsärenden. Om dina tjänster håller på att övergå till en enspråkig försökskommun, men du vill få service på svenska, kan du välja att förbli kund hos arbets- och näringsbyrån. 

Flytt till en annan kommun 

Om du flyttar och din hemkommun byts överförs din kundrelation till din nya hemkommun, om kommunen hör till ett regionalt kommunalt försök. Om den nya kommunen inte hör till ett kommunalt försök överförs kundrelationen till arbets- och näringsbyrån. Du meddelas vart din kundrelation flyttas. 

Lagstiftning och försöksområden 

I fall riksdagen godkänner lagen om kommunala sysselsättningsförsök, träder den i kraft 1.1.2021 och kommunförsöken börjar på de områden som lagen fastställt.

Mer information om de kommunala sysselsättningsförsöken: