Kontaktuppgifter

Vanliga frågor
E-tjänster
Telefonservice
Lokala TE-byråer
Respons
TE-tjänsterna som arbetsgivare
Övriga kontaktuppgifter

Vanliga frågor

Hittar du inte den information du behöver på vår webbplats eller vill du ha svar på en fråga? Kolla då sidan med Vanliga frågor, det kan vara att du hittar svaret där.

Vanliga frågor

E-tjänster

På webbtjänsten Mina e-tjänster som är avsedd för personkunder kan du bl.a. anmäla dig som arbetssökande, ändra dina kontaktuppgifter, skicka din redogörelse eller anmäla en förändring i din jobbsökning.

Som arbetsgivare kan du bl.a. lämna en platsannons, skicka en kontaktbegäran eller ansökan om lönesubvention.

Telefonservice

Per telefon kan du få information om hur du sköter dina ärenden med oss, utbildning- eller karriärvägledning samt vägledning i frågor som berör utkomstskydd för arbetslösa.

TE-telefonservice

Lokala TE-byråer

Här kan du kolla adressen på din närmaste TE-byrå samt öppettiderna.

Lokala TE-tjänster

Respons

Med blanketten kan du ge respons om verksamheten och servicen vid din arbets- och näringsbyrå samt hur väl tjänsten fungerar. Av datasäkerhetsskäl ska konfidentiella uppgifter, t.ex. personbeteckning, inte skickas.

Respons

TE-tjänsterna som arbetsgivare

Vi publicerar lediga jobb i webbtjänsten valtiolle.fi

Övriga kontaktuppgifter

Arbets- och näringsministeriet (tem.fi)

Ministeriet som styr TE-tjänsterna. Svarar för sysselsättnings-, företags- och arbetskraftspolitiken samt integrationspolitiken.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (ely-keskus.fi)

NTM-centralen stöder grundande, tillväxt och utveckling av små och medelstora företag genom att erbjuda rådgivnings-, utbildnings- och experttjänster samt genom att bevilja finansiering för investeringar och utvecklingsprojekt. NTM-centralen ansvarar också för verkställandet av lönegarantisystemet och för behandlingen av ansökningarna om lönegaranti.

NTM-centralernas och arbets- och TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centrett) (keha-keskus.fi)

Handhar utbetalningen av de flesta bidrag och ersättningar som TE-byråerna beviljat.

Sektorsövergripande samservice

Sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen är en handlingsmodell. Nätverken och orten de omfattar finns listade på sidan.

Ärendeblankett för myndigheter (på finska)

Ärendeblankett med vilken du kan skicka elektroniska dokument som bifogade filer till arbets- och näringsbyråerna för officiell ärendehantering. Myndigheter, som kan använda denna tjänst, hittas i blankettens "Lähettävä viranomainen" ("Sändande myndighet") -meny.