Brexits konsekvenser för arbets- och näringslivet

15.10.2019, uppdaterad 9.12.2019

Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen påverkar bland annat arbetstillstånden för brittiska medborgare i Finland samt företagens näringstillstånd.

De brittiska medborgare som bor i Finland får fortsätta att vistas, bo, arbeta och studera i Finland och har rätt till förmåner som gäller social trygghet till utgången av 2020, förutsatt att de har registrerat sin EU-uppehållsrätt innan avtalslös brexit träder i kraft.

Europeiska rådet stadfäste det samförstånd som nåtts om dessa vid sitt möte den 17 oktober 2019. Det brittiska parlamentet och Europaparlamentet måste ännu godkänna avtalet. Storbritanniens hade för avsikt att utträda ur EU 31.10.2019, men EU har beviljat Storbritannien uppskov med brexit till den 31 januari 2020.

Brexits inverkar på den inkomstrelaterade dagpenningen under tiden för jobbsökningsresor

Information om brexits konsekvenser inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde och länkar till ytterligare information.

Följderna av ett avtalslöst brexit för arbets- och näringslivet 

Här hittar du information om utrikesministeriets ansvarsområden: handelspolitik, utrikes- och säkerhetspolitik samt frågor som rör utvecklingspolitik och konsulära tjänster.

Brexit och utrikesministeriet

Information om bland annat förhandlingsprocessen och utträdesavtalet, och om hur brittiska och finska medborgare och företag ska förbereda sig för ett avtalslöst utträde.

Statsrådets kansli: Information om brexit

Tillbaka