Anmälan om frånvaro

Den som deltar i en tjänst

Kom ihåg att anmäla frånvaro om du deltar i jobbsökarträning, karriärsträning, utbildningsprövning, arbetsprövning eller rehabiliterande arbetsverksamhet.

Anmäl frånvaro

  • till den som ordnar tjänsten
  • till arbetslöshetskassan i ansökan om inkomstrelaterad dagpenning eller till FPA i anmälan om arbetslöshetstid

Om du deltar i en arbetskraftsutbildning eller håller på med frivilliga studier och får arbetslöshetsförmån för det, behöver frånvaron inte anmälas till arbetslöshetskassan, FPA eller TE-byrån.
Om TE-byrån betalar behovsprövad kostnadsersättning under tiden tjänsten pågår, anmäl frånvaro till TE-byrån i ansökan om kostnadsersättning.

Den som ordnar tjänsten

Frånvaroanmälan gäller följande tjänster:

  • jobbsökarträning
  • karriärträning
  • utbildningsprövning
  • arbetsprövning
  • rehabiliterande arbetsverksamhet

Anmäl frånvarodagarna för personen som deltar i tjänsten till den som betalar ut arbetslöshetsförmånen (arbetslöshetskassan eller FPA). TE-byrån ger dig information om vem som betalar ut arbetslöshetsförmånen.

Gör en frånvaroanmälan för sådana frånvarodagar då personen borde ha deltagit i tjänsten.

Frånvaroanmälan till arbetslöshetskassan

Anmäl frånvaro till arbetslöshetskassan på Arbetslöshetskassornas Samorganisation r.f:s blankett:

Anmälan om frånvaro (blanketten finns endast på finska)

Skicka frånvaroanmälan till den arbetslöshetskassa dit deltagaren hör. 

Kontaktinformation för arbetslöshetskassorna

Frånvaroanmälan till FPA

Anmäl frånvaro på FPA:s blankett På FPA:s webbplats hittar du närmare information om hur man anmäler frånvaro.

Fpa:s instruktioner

Avbrytande av tjänst på grund av frånvaro

En sysselsättningsfrämjande tjänst kan avbrytas på grund av frånvaro. Utbildningsprövning, arbetsprövning, jobbsökarträning, karriärsträning och arbetskraftsutbildning kan avbrytas om den olovliga frånvaron pågår i minst fem på varandra följande dagar. Tjänsten kan även avbrytas när antalet frånvarodagar är så många att målsättningarna med jobbsökar- eller karriärsträningen eller utbildnings- eller arbetsprövningen inte uppfylls eller om studierna inte fortskrider planenligt för en person som deltar i en arbetskraftsutbildning.

Den som ordnar tjänsten anmäler ovan nämnda frånvaro till den som betalar ut arbetslöshetsförmånen och även till TE-byrån. I dessa situationer används blankett TEM691.
Frånvaroanmälan (word, 70 kt)

Utbildningsproducenten meddelar med blanketten TEM608 TE-byrån, om att villkoren för avbrytande av arbetskraftsutbildning uppfylls. Innan ett beslut om avbrytande hör TE-byrån den som deltar i utbildningen. TE-byrån meddelar utbildaren om beslutet om avbrytande.
Utbildningsproducentens meddelande om avbrytande av arbetskraftsutbildning (pdf, 1,1 mt)

Den kommun som ordnar rehabiliterande arbetsverksamhet och TE-byrån besluter gemensamt om att tjänsten ska avbrytas på grund av olovlig frånvaro.

Handbok om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Tillbaka