Sysselsättningspolitiskt understöd

Det sysselsättningspolitiska understödet är en finansieringsform som arbets- och näringsbyrån kan använda sig av för att skaffa sina kunder tjänster som produceras i projektform.    
Understöd kan beviljas

 • föreningar,
 • stiftelser,
 • kommuner och
 • samkommuner.

Det sysselsättningspolitiska understödet är prövningsbaserat och det maximala understödet för en förening eller en stiftelse kan vara 100 % och för en kommun eller samkommun 50 % av de totala kostnader som arbets- och näringsbyrån har godkänt.

Stödnivån och stödbeloppet påverkas av

 • verksamhetens innehåll,
 • antalet kunder som omfattas av servicen inom projektet och
 • deras behov av personligt stöd och personlig handledning.

De inkomster som fås av den understödda verksamheten kan beaktas när understödets storlek bestäms.

Innehållet i projekten kan variera. Verksamhetens utgångspunkt ska vara främjande av sysselsättningen av arbetslösa arbetssökande.

Verksamhet som kan finansieras med sysselsättningspolitiskt understöd

Verksamhet som finansieras genom understödet kan omfatta exempelvis

 • ordnande av arbetsmöjligheter för arbetslösa arbetssökande,
 • stödåtgärder för främjande av sysselsättningen (t.ex. utbildning i liten skala, jobbsökning, verksamhet av arbetsträningstyp etc.) samt
 • utveckling av koncept och tjänster i samband med ovan nämnda innehåll.

Den understödda verksamheten är förenad med vissa former av offentlig arbetskraftsservice (t.ex. lönesubvention). Till denna del följs lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. Exempelvis söks och finansieras lönesubventionen separat, fastän den utgör en del av den helhet som bildar ett sysselsättningsprojekt.

I samband med var och en av ansökningsomgångarna kan arbets- och näringsbyrån fastställa riktlinjer för vilken typ av verksamhet eller för vilken målgrupps behov som understöd beviljas. Verksamheten kan bedrivas inom flera arbets- och näringsbyråers verksamhetsområden, och då beviljas finansiering av en arbets- och näringsbyrå eller av flera arbets- och näringsbyråer.

 • Understöd kan beviljas för högst tre år.
 • Arbets- och näringsbyrån fattar beslut om beloppet av understöd som beviljas för varje kalenderår i sänder.
 • För de kommande årens del är ett villkor för beviljad finansiering att verksamheten är förenlig med understödsbeslutet.
 • Understödstagaren är rapporteringsskyldig.

Understöd kan inte beviljas för näringsverksamhet eller främjande av affärsverksamheten (se punkten om beviljandet av understöd för sociala företag).

Understöd kan inte beviljas för sådana projekt som inte har något samband med de arbets- och näringstjänster som tillhandahålls personkunder. Sysselsättningspolitiskt understöd beviljas inte för tjänster som ordnas i form av offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

Understödet får inte heller användas för produktion eller upphandling av sådana tjänster som kommunen eller samkommunen enligt lag är skyldig att ordna. Understöd beviljas inte för investeringar och anskaffningsutgifter för lösa anläggningstillgångar eller hyreskostnader.

Beviljande av sysselsättningspolitiskt understöd till sociala företag

Bestämmelserna om definition, registrering och villkoren för registrering av sociala företag finns i lagen om sociala företag (1351/2003).

Sysselsättningspolitiskt understöd kan beviljas

 • sammanslutningar att användas för grundande av ett socialt företag och etablering av dess verksamhet samt
 • sammanslutningar som har för avsikt att utreda möjligheterna att grunda ett socialt företag.

För kostnaderna för att inleda och etablera företagsverksamheten i sociala företag kan understöd beviljas endast för den tid som det beräknas ta att inleda och etablera företagsverksamheten.

Sociala företag och andra sammanslutningar (med undantag för kommuner och samkommuner), som har för avsikt att utreda möjligheterna att grunda ett socialt företag, kan beviljas understöd till högst 75 % procent av de totalkostnader som godkänts av arbets- och näringsbyrån.

Ansökan om och beviljande av sysselsättningspolitiskt understöd

Understödet beviljas av arbets- och näringsbyrån.

Utgångspunkter vid inledandet och finansieringen av projekt är

 • servicebehoven hos arbets- och näringsbyråernas personkunder,
 • arbetslöshetens struktur inom arbets- och näringsbyråns verksamhetsområde samt
 • de regionala riktlinjerna för användning av understödet.  

Arbets- och näringsbyrån utlyser det sysselsättningspolitiska understödet för offentlig ansökan genom de informationskanaler som den valt att använda.

Information om ansökningstiderna hos arbets- och näringsbyråer och de riktlinjer och tyngdpunkter som tillämpas, när beslut fattas om vilken verksamhet som ska stödas genom understödet, finns på varje arbets- och näringsbyrås egna webbsidor.

Möjligheterna att utlysa ansökningsomgångar för inledning av nya projekt hänger ihop med anslagssituationen för området. Ansökan om understöd görs skriftligen på en särskild blankett (TEM308, se länken till höger).

Ansökan om utbetalning

NTM-centralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (KEHA-centret) ansvarar för utbetalningen av sysselsättningspolitiskt understöd.

Tillbaka