Turismdeal-projektet

Åtgärdsprogram för matchning inom turism – Turismdeal

Turistbranschen har under senaste år växt och internationaliserats snabbare än andra branscher i Finland. I och med tillväxten har många företag, speciellt inom turist- och restaurangbranschen, utmaningar med att hitta kunnande arbetskraft. För att ett turistföretag ska vara framgångsrikt krävs kunnande arbetskraft även i andra branscher än turistbranschen. Arbets- och näringsministeriet startade Turismdeal-projektet i början av 2018 och projektet koordineras av NTM-centralen i Norra Österbotten. I projektet strävar man efter att hitta nya sätt för de akuta rekryteringsbehoven som företagen inom turistbranschen har, så att företagen skulle få kunnande arbetskraft i rätt tid. Målet är också att förbättra på turistarbetets image samt göra samarbetet mellan olika aktörer tätare. Målet är att hitta bättre tjänster och åtgärdsmodeller som främjar matchningen av arbetsplatser och arbetstagare inom turistbranschen, och som observerar områdenas särdrag.

Projektet är i gång 2018–2019. Se videon på vad man gjorde i projektet år 2018.

Matkailudiilis webbplats (matkailutyo.fi)

Etärekry-prövningen (Aamos Group Oy)

I prövningen får arbetsgivaren sparring och möjlighet att utveckla rekryteringen tillsammans med experter som ger råd och praktiska tips om att genomföra rekryteringen i företaget. Både små och medelstora företag inom turistbranschen (turist-, resebyrå-, restaurang-, program- och trafiktjänster) som upplever att det är utmanande att hitta arbetskraft tas med. Att delta i Etärekry-prövningen är avgiftsfritt för företagen. I tjänsten hjälper man företag inom turistbranschen även att delta i EOJD (European Online Job Days) Work in Lapland -rekryteringsevenemanget 3.9.2019 och få all möjlig nytta från evenemanget under dagen i fråga.

Etärekry.fi

Sesongista sesonkiin -prövningen

I prövningen söker man lösningar på att flytta arbetskraft mellan olika säsonger och/eller branscher vilket skulle möjliggöra sysselsättning runt året och sätt som gör det lättare för arbetstagare att anställa arbetstagare från en säsong till en annan smidigt och beräknat. Målgruppen är speciellt arbetsgivare som permitterar sina arbetsgivare under en viss årstid och för målgruppen kunde man söka alternativ från turistbranschen. Därtill utreds arbetskraftens rörlighet och vilja mellan olika områden. Att delta i prövningen är avgiftsfritt. Både företag och arbetstagare tas med.

Sesongista sesonkiin -tjänsten (valmennusmajakka.fi)

Turismdeal goes International -prövningen (Mood of Finland)

I serviceprövningen för arbetskraftsinvandring söker man lösningar från världen för att möta arbete med arbetstagare. I prövningen rekryterar man riktat från Spanien till Finland genom att utnyttja inskolningsmaterial från förra årets pilot. Till prövningen tar man med målföretag som är intresserade av att anställa utländsk arbetskraft. Bekanta dig med detta avgiftsfria material på webbplatsen Mood of Learning.

I nätinskolningen som är riktad till arbetsplatsernas representanter kan man uppdatera vokabulär och utnyttja material i inskolningen av arbetstagare som ”inte talar bra finska”. En utländsk arbetstagare som kommer till Finland kan bekanta sig med arbetskulturen och sederna i Finland med nätinskolningsmaterialet som är riktat till arbetstagarna.

Mood of Learning.com

Matkaamo-prövningen

I prövningen utreds hur man sysselsätts som arbetstagare, lättföretagare och firmaföretagare samt hur man kunde utveckla rådgivningstjänsten och stödtjänster för detta i TE-tjänsterna.

Följ Turismdealen på Facebook, Twitter och Instagram med #matkailudiili ja #matkailutyö

Tillbaka