TE-tjänster för personkunder under corona

30.3.2020

Så här sköter du dina ärenden

Då det gäller din ärendehantering kan du per telefon kontakta din egen TE-byrå eller den riksomfattande telefontjänsten för att komma överens om hur man ska framskrida gällande ditt ärende. Kolla ändå först ifall svaret på din fråga redan finns t.ex. i den elektroniska tjänsten Mina e-tjänster. Du kan använda den 24/7 på webben.

Då du handlar enligt de anvisningar som TE-byrån och hälsovårdsmyndigheterna gett förblir din rätt till arbetslöshetsskydd oförändrad.

Hur ska jag göra om jag blir arbetslös eller permitteras?

Anmäl dig som arbetslös arbetssökande senast den första dagen du är arbetslös. Det sker enklast och snabbast via Mina e-tjänster. Du kan också inleda din jobbsökning per telefon genom att ringa den riksomfattande telefontjänsten. Det är dock rusning i telefontjänsten så var beredd på att vänta. Om du har permitterats av produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker behöver du inte lämna in ett permitteringsintyg till arbets- och näringsbyrån.

Om du inte har möjlighet att uträtta ärenden elektroniskt finns det blanketter även som utskrifter på arbets- och näringsbyråernas verksamhetsställen. Kontaktuppgifter för verksamhetsställena, där blanketter finns tillgängliga, finns på arbets- och näringsbyråns webbplats (> E-tjänster).

Mer information

Om du blir arbetslös 

Om du blir permitterad 

Hur påverkar coronavirussituationen min rätt till utkomstskydd för arbetslösa?

När du agerar enligt arbets- och näringsbyråns och hälsovårdsmyndigheternas anvisningar förblir din rätt till utkomstskydd för arbetslösa oförändrad.

Mer information om utkomstskydd för arbetslösa

Avbryts min jobbsökning och mitt utkomstskydd för arbetslösa om överenskomna möten eller deltaganden ställs in på grund av corona? Måste jag anmäla inställda evenemang någonstans?

När du agerar enligt arbets- och näringsbyråns och hälsovårdsmyndigheternas anvisningar förblir din jobbsökning och din rätt till utkomstskydd för arbetslösa oförändrad.
Kontrollera först i Mina e-tjänster om du har fått ytterligare anvisningar eller lämna en kontaktbegäran till arbets- och näringsbyrån, som i allmänhet kontaktar dig inom fem dagar. Coronasituationen kan eventuellt förlänga kontakttiden. 

Vad händer om min arbetsprövning eller träning ställs in på grund av corona?

Om det i den rådande situationen inte är möjligt att genomföra arbetskraftsutbildning och utbildningsanordnaren och arbets- och näringsbyrån tillsammans kommer överens om att avbryta arbetskraftsutbildningen, medför detta inga åtgärder eller påföljder för dig.
En del av arbetskraftsutbildningarna kan dock fortfarande vara möjliga att ordna till exempel som distansstudier, varvid den anses fortsätta som normalt.
Kontrollera först i Mina e-tjänster om du har fått ytterligare anvisningar eller lämna en kontaktbegäran till arbets- och näringsbyrån, som i allmänhet kontaktar dig inom fem dagar. Coronasituationen kan eventuellt förlänga kontakttiden. 

Kan arbetsprövning eller lönesubventionerat arbete utföras på distans?

Ja, om arbetet är sådant att det kan utföras även på distans. Arbets- och näringsbyrån bedömer från fall till fall om t.ex. handledningen kan ordnas på ett tillräckligt sätt.
Arbetsgivaren ansvarar för att utreda vad som står i lagen och branschens kollektivavtal för exceptionella situationer samt för att följa hälsovårdsmyndigheternas anvisningar.

Tillbaka